فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقد شده در دوحه - 2012 ميلادي برابر با 1391 هجري شمسي)

مصوب 10/‏‌‌11/‏‌‌1395

دربارهي قانون

 «لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقد شده در دوحه - 2012 ميلادي برابر با 1391 هجري شمسي)» بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در جلسه‌ي مورخ 4/‏‌‌11/‏‌‌1394 هيئت وزيران به تصويب رسيد و طي نامهي شماره 159996/‏‌‌50668 مورخ 4/‏‌‌12/‏‌‌1394 براي انجام تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: نظر به اينكه احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره‌ي اتحاديه‌ي جهاني پست در راستاي گسترش ارتباطات بينالملل از طريق عملكرد كارآمد سرويسهاي پستي و مشاركت در نيل به اهداف عالي همكاري بينالمللي در زمينههاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي تغييرات قابل ملاحظهاي را ايجاد نموده است و با توجه به اينكه دولت جمهوري اسلامي ايران از سال ۱۸۷۴ ميلادي عضو اتحاديه مذكور بوده و احكام و مصوبات آن با توجه به ضرورتهاي پستي كشورهاي عضو، تحولات بينالمللي، پيشرفت فناوري، ضروريات زيست‌محيطي، نياز بازار و انتظارات مشتريان دستخوش تغييرات و اصلاحات متعددي قرار ميگيرد و با عنايت به اينكه آخرين اصلاحات و تجديدنظر در احكام و مصوبات مذكور در بيست و پنجمين كنگره‌ي اتحاديه‌ي جهاني پست در سال 2012 ميلادي برابر با 1391 هجري شمسي در دوحه صورت گرفته است، اين لايحه براي طي مراحل قانوني تقديم ميشود.

اين لايحه در جلسه‌ي علني مورخ 13/‏‌‌4/‏‌‌1395 اعلام وصول گرديد و براي رسيدگي به كميسيون صنايع و معادن، به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد كه كميسيون مزبور مفاد اين لايحه را در جلسه 9/‏‌‌6/‏‌‌1395 عيناً به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 7/‏‌‌7/‏‌‌1395 در صحن علني مجلس مطرح و عيناً به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 51867/‏‌‌110 مورخ 17/‏‌‌7/‏‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در تاريخ 12/‏‌‌8/‏‌‌1395 با تشكيل جلسه و بررسي اين مصوبه، برخي مفاد آن را مغاير با قانون اساسي دانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 2782/‏‌‌100/‏‌‌95 مورخ 12/‏‌‌8/‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع ايرادهاي شوراي نگهبان اصلاحاتي را در اين لايحه اعمال و در تاريخ 10/‏‌‌11/‏‌‌1395 مصوبه‌ي اصلاحي را جهت اظهار نظر مجدد طي نامه‌ي شماره 90672/‏‌‌45110 مورخ 13/‏‌‌11/‏‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان با بررسي مفاد مصوبه‌ي اصلاحي در جلسه‌ي مورخ 27/‏‌‌11/‏‌‌1395 اصلاحات انجام شده را رافع ايرادهاي سابق تشخيص داد و نظر خود مبني بر عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 5421/‏‌‌100/‏‌‌95 مورخ 27/‏‌‌11/‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 7/‏‌‌7/‏‌‌1395 (مرحله نخست)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 12/‏‌‌8/‏‌‌1395

ماده ‌واحده- احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست، منعقدشده به تاريخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجري شمسي برابر با ۱۱ اكتبر ۲۰۱۲ ميلادي در دوحه شامل كنوانسيون پستي جهاني مشتمل بر (40) ماده، تشريفات (پروتكل) نهايي كنوانسيون پستي جهاني مشتمل بر (16) ماده، آيين‌نامه عمومي اتحاديه پستي جهاني مشتمل بر (58) ماده و موافقتنامه سرويس‌هاي پرداخت پستي مشتمل بر (28) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي‌شود .

تبصره ۱- ...

بسم الله الرحمن الرحيم

كنوانسيون پستي جهاني

امضاءكنندگان، نمايندگان تام‌الاختيار دولت‌هاي كشورهاي عضو اتحاديه با توجه به بند (۳) ماده (۲۲) اساسنامه اتحاديه پستي جهاني مصوب دهم جولاي ۱۹۶۴ (۱۹ تير۱۳۴۳) در وين، به اتفاق آراء و به استناد بند (4) ماده (25) اساسنامه، قواعد حاكم بر سرويس پستي بين‌المللي را كه در اين كنوانسيون آمده، تدوين كردند .

بخش اول- قواعد مشترك حاكم بر سرويس پستي بين‌المللي

فصل واحد- مقررات كلي

ماده ۱- تعاريف

۱- در راستاي اهداف كنوانسيون پستي جهاني، عبارات زير به اين شرح تعريف مي‌شوند :

 

۱-۱ ...

۲-۱ دپش سربسته: كيسه يا مجموع كيسه‌ها يا ساير ظروف برچسب‌دار، مهر و موم شده با يا بدون سرب، حاوي مرسولات پستي؛

۳-۱ دپش‌هاي اشتباه در مسير: ظروف (كيسه‌هاي) وارده به دفتر مبادله‌اي غير از آنچه كه در سرتخته كيسه اشاره شده است؛

۴-۱ ...

ماده ۲۱- مبادله دپش‌هاي سربسته با واحدهاي نظامي

۱- دپش‌هاي سربسته پست نامه‌ها مي‌توانند از طريق سرويس‌هاي زميني‌، دريايي يا هوايي كشورهاي ديگر مبادله شوند‌، ميان:

1-۱ ...

ماده ۲۹- حقوق ترمينال. مقررات كلي

۱-‌ ...

۱۰- براي پرداخت حقوق ترمينال، مرسولات پست‌نامه تحويل شده به پست به صورت انبوه توسط يك فرستنده و دريافت شده در يك دپش يا فرسته دپش‌هاي جداگانه طبق شرايط مشروح در آيين‌نامه پست‌نامه‌ها، پست انبوه ناميده مي‌شوند. پرداخت براي پست انبوه طبق مفاد مواد (30) و (31) صورت مي‌پذيرد.

11-‌ ...

ماده ۳۴- نرخ‌هاي پايه و مقررات مربوط به هزينه‌هاي حمل هوايي

۱- ...

۲- نحوه محاسبه هزينه‌هاي حمل هوايي دپش‌هاي سربسته، مرسولات با اولويت، مرسولات و امانات هوايي ارسالي در گذر (ترانزيت) مكشوفه، مرسولات اشتباه در ارسال و پست‌هاي اشتباه در مسير و نيز روش‌هاي محاسبه مربوط در آيين‌نامه پست‌نامه‌ها و آيين‌نامه امانات پستي شرح داده شده‌اند.

3-‌ هزينه‌هاي حمل هوايي براي كل مسافت پيموده شده :

۱-۳ در مورد دپش‌هاي سربسته، شامل گذر (ترانزيت) اين مرسولات از طريق يك يا چند مجري منتخب واسطه، بر عهده مجري منتخب كشور مبدأ دپش‌ها است؛

2-3 ...

 

ديدگاه مغايرت

مطابق با اصل (۱۵) قانون اساسي، كليه‌ي اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد به زبان و خط فارسي باشد. بر اين اساس، استفاده از واژهي غير فارسي «دپش» در بندهاي (1-2) و (1-3) ماده (1)، بند (1) ماده (21)، بند (10) ماده (29)، بند (2) ماده (34) و بند (1-3) قسمت (3) ماده (34) اين مصوبه، به عنوان يك متن رسمي و قانوني، بدون ذكر معادل فارسي آن مغاير با اصل مزبور است. لذا براي رفع اين ايراد بايد معادل فارسي اين واژه ذكر شود.

نظر شوراي نگهبان

در بندهاي (1-2) و (1-3) ماده (1)، بند (1) ماده (21)، بند (10) ماده (29)، بند (2) ماده (34) و بند (1-3) قسمت (3) ماده (34) اين لايحه، از واژه‌ي بيگانه‌ي «دپش» بدون ذكر معادل فارسي آن استفاده شده است. در صورت وجود معادل فارسي براي اين واژه، معادل آن بايد ذكر گردد و الاّ مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌باشد.

***

ماده 5- مالكيت مرسولات پستي، استرداد از پست، تغيير يا تصحيح نشاني، تغيير مسير، برگشت مرسولات توزيع نشدني به فرستنده

۱- هر مرسوله پستي تا زماني كه به مالك قانوني تسليم نشده باشد متعلق به فرستنده است، مگر اينكه طبق مقررات كشور مبدأ يا مقصد و در صورت اعمال بندهاي (۱-۱-۲) يا (3) ماده (18) طبق قوانين كشور گذر (ترانزيت) كننده ضبط شود.

۲-‌ ...

ديدگاه ابهام

بند (1) ماده (5) اين مصوبه مرسوله‌ي پستي را تا زماني كه به مالك قانوني تسليم نشده است، متعلق به فرستنده‌ي آن دانسته است. از آنجا كه در اين ماده معلوم نيست مراد از «متعلق به فرستنده»، مالك دانستن فرستنده است يا اينكه از لفظ «متعلق» معنايي غير از ملكيت اراده شده است، بند مزبور داراي ابهام است؛ چه آنكه اگر قانون‌گذار در اين فرض، فرستنده را مالك مرسوله دانسته باشد، اطلاق چنين حكمي مغاير با موازين شرع خواهد بود؛ زيرا در بسياري از موارد، مرسوله، ملك گيرنده است و فرستنده صرفاً واسطه در ارسال آن مي‌باشد؛ لذا مالك دانستن فرستنده فاقد وجاهت شرعي است. بنابراين، پس از رفع اين ابهام اظهار نظر خواهد شد.

ديدگاه عدم مغايرت

بند (1) ماده (5) اين مصوبه تا زماني كه مرسوله‌ي پستي به مالك قانوني آن تسليم نشده است، مرسوله را متعلق به فرستنده‌ي آن دانسته است. از طرفي، يكي از راه‌هاي كشف مراد قانون‌گذار رجوع به عرف است. متفاهم عرفي از تعبير تعلق مرسوله به فرستنده نيز مسئول دانستن فرستنده است نه مالك بودن وي. بر اساس همين تلقي عرفي است كه شركت پست در صورت در دسترس نبودن گيرنده، مرسوله را به فرستنده مرجوع مي‌كند. بنابراين،‌ عبارت «متعلق به فرستنده است» در بند مزبور فاقد هرگونه ابهام و ايرادي است.

نظر شوراي نگهبان

بند (1) ماده (5) اين مصوبه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 

***

ماده ۱۵- خدمات جانبي

۱- كشورهاي عضو، تأمين خدمات جانبي اجباري زير را تضمين مي‌كنند :

۳- سه سرويس جانبي زيربخش‌هاي اجباري و اختياري دارند :

۱-۳ ...

۲-۳ كوپن رپنس‌هاي بين‌المللي كه در همه كشورهاي عضو قابل مبادله‌اند. اما فروش كوپن رپنس‌هاي بين‌المللي اختياري است؛

3-۳ ...

۵- در صورتي كه موارد زير مشمول بهاي خاصي در سرويس داخلي باشند، مجريان منتخب مجاز به أخذ بهاي معادل از مرسولات بين‌المللي تحت شرايط مذكور در آيين‌نامه‌ها هستند:

۱-۵ ...

۶-۵ پست رستانت؛

7-۵ ...

ديدگاه مغايرت

مطابق با اصل (۱۵) قانون اساسي، كليه‌ي اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد به زبان و خط فارسي باشد. بر اين اساس، استفاده از واژههاي غير فارسي «كوپن رپنس‌ها» در بند (2-3) و اصطلاح «پست رستانت» در بند (6-5) ماده (15) اين مصوبه، به عنوان يك متن رسمي و قانوني، بدون ذكر معادل فارسي آن مغاير با اصل مزبور است. لذا براي رفع اين ايراد بايد معادل فارسي اين واژه ذكر شود.

نظر شوراي نگهبان

در بند (2-3) و بند (6-5) ماده (15) اين لايحه، به ترتيب از واژه‌ي بيگانه‌ي «كوپن رپنس‌ها» و اصطلاح «پست رستانت» بدون ذكر معادل فارسي آن استفاده شده است. در صورت وجود معادل فارسي براي اين واژه‌ها، معادل آن بايد ذكر گردد و الاّ مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌باشد.

 

***

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 10/‏‌‌11/‏‌‌1395 (مرحله دوم)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 27/‏‌‌11/‏‌‌1395

ماده ‌واحده- احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست، منعقدشده به تاريخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجري شمسي برابر با ۱۱ اكتبر ۲۰۱۲ ميلادي در دوحه شامل كنوانسيون پستي جهاني مشتمل بر (40) ماده، تشريفات (پروتكل) نهايي كنوانسيون پستي جهاني مشتمل بر (16) ماده، آيين‌نامه عمومي اتحاديه پستي جهاني مشتمل بر (58) ماده و موافقتنامه سرويس‌هاي پرداخت پستي مشتمل بر (28) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي‌شود .

تبصره ۱- ...

بسم الله الرحمن الرحيم

كنوانسيون پستي جهاني

[در متن لايحه «تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقدشده در دوحه - 2012 ميلادي برابر با 1391 هجري شمسي)» جهت رعايت مفاد اصل پانزدهم (15) قانون اساسي معادل فارسي واژه‌ها و اصلاحات لاتين مورد ايراد شوراي نگهبان به ‌شرح ذيل جايگزين مي‌شود:]

1-‌ عبارت «شوراي راهبردي (سي اي)» جايگزين عبارت «سي اي» مي‌شود.

2- عبارت «شوراي عمليات پستي (پي ا سي)» جايگزين عبارت «پي ا سي» مي‌شود.

3-‌ عبارت «كميته مشورتي (سي سي)» جايگزين عبارت «سي سي» مي‌شود.

4-‌ عبارت «پيشتاز (اي ام اس)» جايگزين عبارت «اي ام اس» مي‌شود.

5-‌ عبارت «فرسته (دپش)» جايگزين عبارت «دپش» مي‌شود.

6-‌ عبارت «حقوق پايانه (حقوق ترمينال)» جايگزين عبارت «حقوق ترمينال» مي‌شود.

7-‌‌ عبارت «كيسه مخصوص (كيسه اِم)» جايگزين عبارت «كيسه اِم» مي‌شود.

8-‌ عبارت «مؤسسه (انستيتو)» جايگزين عبارت «انستيتو» مي‌شود.

9-‌‌ عبارت «تمبر (كوپن رپنس)» جايگزين عبارت «كوپن رپنس» مي‌شود.

10-‌ عبارت «مرسولات توزيع در واحد پستي (پست رستانت)» جايگزين عبارت «پست رسانت» مي‌شود.

11- عبارت «پست الكترونيك (ايميل)» جايگزين عبارت «ايميل» مي‌شود.

12- عبارت «حق برداشت مخصوص (اس دي آر)» جايگزين عبارت «اس دي آر» مي‌شود.

13-‌ عبارت «اتحاديه پستي جهاني (يو پي يو اس)» جايگزين عبارت «يو پي يو اس» مي‌شود.

14-‌ عبارت «سرويس جواب قبول بين‌المللي (اي بي ار اس)» جايگزين عبارت «اي بي ار اس» مي‌شود.

15- عبارت «زميني هوابرد (اس اي ال)» جايگزين عبارت «اس اي ال» مي‌شود.

[در جزء (3-2) ماده (127)، عبارت «كشورهاي مختلف عضو» جايگزين عبارت «كشوهاي عضو مختلف» گرديد.]

ديدگاه عدم مغايرت

در مصوبه‌ي سابق، از واژگان و اصطلاحات بيگانه‌ي بسياري بدون ذكر معادل فارسي آنها استفاده شده بود؛ لذا شوراي نگهبان مصوبه‌ي مزبور را مغاير با اصل (۱۵) قانون اساسي دانست. حال با عنايت به اينكه در مصوبه‌ي اصلاحي، معادل فارسي اين واژگان ذكر شده است و از طرفي، تذكر قبلي شورا مبني بر لزوم جايگزيني عبارت «كشورهاي مختلف عضو» به‌جاي عبارت «كشوهاي عضو مختلف» رعايت شده است، ايراد و تذكر قبلي شورا برطرف شده است و اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست.

نظر شوراي نگهبان

اين مصوبه با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

***

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه‌ مجلس در خصوص لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقد شده در دوحه - 2012 ميلادي برابر با 1391 هجري شمسي)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-