فايل ضميمه :
        اساسنامه حاضر مستند به تبصره «5» ماده (11) قانون زمين‌شهري (مصوب 1366) به‌تصويب هيأت وزيران رسيده است كه براساس آن «وزارت راه و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و شهرك‌ها با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه مي‌تواند نسبت به تشكيل شركت‌هاي عمراني و ساختماني راساً و يا با مشاركت بخش غيردولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل شركت‌ها به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.» 
شايان ذكر است پيش‌تر اساسنامه‌هاي متعددي ناظر به شركت‌هاي عمران شهرها توسط هيأت وزيران تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است (نظير اساسنامه شركت‌هاي عمران شهر جديد رامشار، گلبهار، سهند، عاليشهر، مهاجران (اميركبير)، هشتگرد، پرند، پرديس، انديشه، بينالود، رامين، صدرا، علوي، فولادشهر، مجلسي، بهارستان، تيس و ... ) كه به جز در خصوص مكان شركت و سرمايه مشابه اساسنامه حاضر مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-