فايل ضميمه :
        مقدمه
مصوبه حاضر كه تاكنون سه مرتبه نزد شوراي نگهبان ارسال شده است به‌منظور رفع ابهام مجدد شوراي نگهبان به ماده (3) و همچنين رفع ابهام هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام به ماده (17) به تصويب رسيده است.
ماده (3)- عدم رفع ابهام
براساس اصلاح صورت گرفته در اين ماده «هرگونه بهر‌ه‌برداري از خاك بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط باشد.» در اين خصوص بايد گفت ابهامي كه در نظر اول شورا در خصوص اين ماده مطرح شده است از اين جهت بوده است كه آيا حكم اين ماده شامل «بهره‌برداري شخصي محدود» نيز مي‌شود يا خير. اما اصلاح به عمل آمده ناظر بر «رعايت قوانين و مقررات مربوطه» مي‌باشد و از اين جهت همچنان ابهام مذكور در بند «1» نظر شورا برطرف نشده است و به نظر مي‌رسد در اين‌خصوص كماكان موضوع ابهام شورا وجود خواهد دارد.
ماده (17)- رفع ابهام
باتوجه به اينكه در مصوبه حاضر، اصلاح مورد نظر هيأت عالي نظارت اعمال گرديده است، ابهام اين هيأت، مرتفع به نظر مي‌رسد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-