فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 405- ق مورخ 20/ 11/ 59:
ماده واحده راجع به وصول هزينه حمل و نقل كالاهايي كه به ترتيب ترانزيت كالا حمل مي‌شوند در هنگام ترخيص كالا و تبصره آن مصوب جلسه علني 19/ 11/ 1359 مجلس شوراي اسلامي در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و مغاير قانون اساسي شناخته نشد.
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-