فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس

آقاي عليزاده ـ يك اساسنامهي اصلاحي هم هست كه غير از اساسنامههاي اصلاحي شركتهاي آب منطقهاي است. اين «اصلاح اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس»[1] است. آن را هم بياوريد تا جداگانه بررسي كنيم.

منشي جلسه ـ «هيئت وزيران در جلسه 27/‏7/‏1393 به پيشنهاد شماره 24/‏17/‏104/‏24206 مورخ 23/‏6/‏1393 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد ماده (4) قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح - مصوب 1381-[2] تصويب كرد:

در ماده (1) اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس[3] موضوع تصويبنامه شماره 202286/‏ت32879 ه‍ مورخ 26/‏12/‏1386، عبارت «شركت صنايع هوايي قدس» به عبارت «شركت صنايع طراحي و ساخت هواپيماهاي سبك» اصلاح ميشود.

اين اصلاحيه پس از تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح لازمالاجرا است.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اصلاحيه، درست است.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اين مصوبه را به هر دليلي خلاف شرع يا خلاف قانون اساسي ميدانند بفرمايند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اصلاحيه، فقط تغيير اسم است؛ اين تغيير هم درست است.

آقاي عليزاده ـ آقايان، اين اصلاحيه هم خلاف تشخيص داده نشد. اللهم صلّ علي محمد و آل محمد و عجّل فرجهم.[4]

==================================================================================

[1]. اصلاح اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس در تاريخ 27/‏7/‏1393 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 91254/‏51087 مورخ 11/‏8/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 28/‏8/‏1393، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 2618/‏102/‏93 مورخ 2/‏9/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد.

[2]. ماده (4) قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح مصوب 27/‏11/‏1381: «ماده 4- اساسنامه سازمان و شركتهايي كه توسط سازمان مطابق ماده (3) اين قانون تشكيل ميگردند بهوسيله وزارت تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و پس از تأييد فرماندهي كل قوا، جهت اجرا ابلاغ ميگردد.»

[3]. ماده (1) اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس مصوب 7/‏9/‏1386: «ماده 1- به منظور انجام فعاليتهاي مربوط به وسايل بدون سرنشين و هواپيماهاي سبك و فوق سبك مندرج در تبصره (۱) ماده (۸) اساسنامه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح، كه در اين اساسنامه سازمان ناميده ميشود، شركت صنايع هوايي قدس كه در اين اساسنامه شركت ناميده ميشود در زيرمجموعه سازمان تشكيل ميگردد.»

[4]. نظر شماره 2618/‏102/‏93 مورخ 3/‏9/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 91254/‏51087 مورخ 11/‏8/‏ 1393، اصلاح اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران، در جلسه مورخ 28/‏8/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-