فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 4068
تاريخ : 23/ 9 /60
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 1584 - ق مورخ 21 /9 /60 اشعار مي دارد :اصلاحاتي كه معلوم بوداصلاحات لفظي است موردتاييدقرارگرفت ولي دربندب ماده 6 ( اصلاحيه قانون وصول ماليات ازاتومبيل هاي غيرسواري واصلاح بعضي ازموادقانون ماليات هاي مستقيم واصلاحيه هاي بعدي مصوب كميسيون مشترك برنامه وبودجه واموراقتصادي ودارائي ) اصلاح عبارت "پنج درصد"به" بيست درصد" وهمچنين درماده 12 اصلاح "موظف است " به " مي تواند"واضافه ماده 13محتاج به اجاره مجددمجلس شوراي اسلامي است .
دبيرشوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-