فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 60283/ت53753هـ	شماره انتشار : 21097	
تاريخ ابلاغ: 19 /05 /1396	تاريخ روزنامه رسمي : 24 /05 /1396	

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران
مصوب 14 /04/ 1396

هيأت وزيران در جلسه 14 /4 /1396 به پيشنهاد شماره 220218 مورخ 22 /8 /1395 سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان ها ، شركت ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377 - تصويب كرد :

اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران موضوع تصويب نامه شماره 37673 /ت 30966 هـ مورخ 22 /7 /1383 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود :

1 - متن زير به عنوان بند ( 20 ) به ماده ( 7 ) الحاق مي شود : 
20 - طراحي ، ساخت و بهره برداري از راكتورهاي تحقيقاتي در راستاي تحقق اهداف و مأموريتهاي سازمان انرژي اتمي ايران .

2 - در ماده ( 14 ) ، عبارت "هفت عضو اصلي" به عبارت "پنج عضو اصلي" اصلاح مي شود .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 2096 /102 /96 مورخ 12 /5 /1396 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است .

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-