فايل ضميمه :
        : نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي محمدعلي محسني مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن تبصره3 ماده 3 بخشنامه شماره36/ 710 مورخ 25/ 7/ 1378 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش.

بررسي : تبصره مورد شكايت في حد نفسه داراي تناقض يا تضييع حق نسبت به افراد نمي‌باشد و درنتيجه في حد نفسه خلاف شرع نيست مگر اينكه قانوني درباره نحوه حقوق دارندگان مدارك تحصيلي وجود داشته باشد كه تبصره مذكور خلاف اطلاق آن قانون باشد و تشخيص اين مطلب بر عهده ديوان‌عدالت اداري مي‌باشد و البته چنين قانوني در محتويات پرونده موجود نيست.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-