فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست آقايان محمود و بيژن و عليرضا احقر مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بند7 مصوبه مورخ 1/ 9/ 1391 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان همدان.

بررسي : بند مورد شكايت خلاف‌شرع دانسته نشد.
البته تضييع حقوق شكات و عدم تضييع حقوق ايشان از جهت ديگر مطلبي است كه با مراجعه به محاكم صالحه روشن خواهد شد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-