فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي مهدي به‌آبادي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن مصوبه شماره 3/ 24807 مورخ 2/ 10/ 1386 و ماده 17 مصوبه 3/ 31928 مورخ 21/ 11/ 1387 و ماده17 مصوبه شماره 3/ 39566 مورخ 14 /11/ 1388 و ماده 17 مصوبه 3/ 47712 مورخ 10/ 11/ 1389 و ماده 23 مصوبه 13/ 11/ 1390 جلسه 388 رسمي شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص أخذ عوارض حق مشرفيت.
بررسي : مطالب مذكور در مورد پرونده قبلي در اين پرونده نيز جاري است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-