فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره : 1189/ه/ب
تاريخ : 14 /1/ 75
                                               
فقهاء محترم شوراي نگهبان
نظر به اينكه در تصويب­نامه شماره 81089ت 15581ه مورخ 17 /8 /1374 هيأت وزيران مسئله «سود مورد انتظار» همچنان در ماده 6 اين تصويب­نامه پيش­بيني شده خواهشمند است نظر آن فقهاء محترم را كه طي شماره 874ه/ب مورخ 15/ 12/ 1374 مورد استعلام قرار گرفته است علام فرمائيد تصوير تصويب­نامه فوق­الذكر نيز پيوست است ./خ

                                                علي اكبر ناطق نوري          
                                              رئيس مجلس شوراي اسلامي
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-