فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 5318
تاريخ: 72/7/24
بسمه تعالي
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام‌
عطف به نامه‌هاي شماره 1/2630/7778-ر مورخ 1372/7/5 و 1/2236/1646-ر مورخ 1372/2/18 و پيرو نامه شماره 4575 مورخ 72/3/3 بند 5 سؤال مورد اشاره در جلسه مورخ 72/7/21 شوراي نگهبان مطرح و نظر تفسيري شورا بدين شرح اعلام مي‌گردد:
هيچ يك از مراجع قانون‌گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحتِ نظام را ندارد اما در صورتيكه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد. و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبري و عدم مخالفت معظم‌له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

دبير شوراي نگهبان‌
احمد جنتي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-