فايل ضميمه :
        اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ماكو (سهامي خاص) اعاده شده از شوراي نگهبان.

در ماده «17» عبارت از ميان افراد داراي شرط وثاقت ... .
بررسي : مناسب است لفظ «شرط» حذف شود زيرا با وجود لفظ «داراي» احتياج به لفظ «شرط» نيست.

بند «ط» : اقامه و دفاع از هرگونه دعوي أعم از حقوقي و كيفري يا تسليم به دعوي يا انصراف ... .
بررسي : به تذكر شوراي محترم نگهبان در مورد اصلاح صدر عبارت به «تسليم دعوي يا انصراف از آن» عمل نشده است مناسب است اصلاح گردد و اگر عبارت «تسليم به دعوي» به عبارت «پذيرش دعوي» تغيير يابد ابهام رفع مي‌گردد.

تذكر : اين دو تذكر در ساير اساسنامه‌هاي ارجاعي يعني اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه انزلي (سهامي خاص)، اساسنامه شركت هواپيمايي كيش (سهامي خاص)، اساسنامه شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش (سهامي خاص)، اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه‌هاي منطقه آزاد كيش (سهامي خاص)، اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه كيش (سهامي خاص)، اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ارس (سهامي خاص)، اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص) نيز جاري بوده و ساير ايرادات و تذكرات شوراي محترم نگهبان عمل شده و رفع گرديده است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-