فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 120436	شماره انتشار : 10734	
تاريخ ابلاغ: 1360/09/24	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/10/10	

قانون راجع به اعاده به خدمت پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1360/09/05

ماده واحده - با اعاده بخدمت پرسنل فني و رزمي رها شده از خدمت ارتش جمهوري اسلامي ايران كه بنا به ضرورت از تاريخ 1357/11/22تا تاريخ تصويب اين قانون به خدمت مجدد پذيرفته شده اند موافقت مي گردد مشروط بر اينكه حداقل مدت پنج سال از تاريخ اعاده به خدمت تعهد خدمت بسپارند .

تبصره 1 - صلاحيت مكتبي اين پرسنل بايستي به تأييد اداره سياسي ايدئولوژيك و صلاحيت حفاظتي آنان به تأييد اداره دوم ارتش جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد .

تبصره 2 - افراديكه باين ترتيب بخدمت اعاده مي گردند ، ملزم به پرداخت مبالغ دريافتي بابت خريد سوابق خدمتي خود بصورت نقدي يا اقساط مي باشند بطوريكه آخرين قسط حداكثر در آخرين ماه خدمت پرداخت گرد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پنجم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت شمسي بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-