فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3965
تاريخ: 1360/8/26
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 1391ـ ق مورخ 1360/8/23 ؛ «لايحه توقف اجراي احكام و دستورهاي اجرايي دادگاه‌هاي صالحه و مراجع ثبتي» كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و از لحاظ اينكه به وسيله شوراي عالي قضايي تهيه نشده و از لحاظ اينكه منافي با استقلال قوه قضائيه است با اصول 156 و 157 (با اكثريت آراي اعضا) مغاير شناخته شد.

لطف‌الله صافي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-