فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره : 3604/ 21/ 77
تاريخ : 27 /7 /77

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 2013 هـ /ب مورخ 9 /6/ 77 شما در جلسه مورخ 26 /7 /77 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و نظر فقها، بدين شرح اعلام مي­گردد:
با توجه به اينكه مقصود از تسهيلات مالي مذكور در سطر دوم و سطر آخر بند 2 تصويب­نامه مذكور همان وام مذكور در قسمت «ب» بند اول است هرگاه مقصود از وام همان معناي معهور باشد اشكال سابق فقها، مذكور در نظريه شماره 72220 مورخ 20/ 12 /1373 مرتفع نشده است.

									   دبير شوراي نگهبان	
							  	 		 احمد جنتي
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-