فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 140389/ت 36499هـ	شماره انتشار : 18043	
تاريخ ابلاغ: 11/11/ 1385	تاريخ روزنامه رسمي : 16/ 11/ 1385	

اصلاح بند ( 6 ) ماده ( 10 ) اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران
مصوب 17/ 10/ 1385

هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/ 10/ 1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي ، موضوع نامه شماره 115690/9702هـ/ب مورخ 29/ 7/ 1385 تصويب نمود : 
در بند ( 6 ) ماده ( 10 ) اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران ، موضوع تصويب نامه شماره 32395/ت31907هـ مورخ 12/6/1384 بعد از عبارت « انتخاب بازرس ( حسابرس ) » عبارت « طبق قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372ـ » اضافه مي گردد . 
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 20202/ 30/ 85 مورخ 27/ 10/ 1385 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است .

پرويز داودي - معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-