فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 42703/ 39970
تاريخ:25/ 3/ 1387
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك كه در جلسه مورخ 19/ 3/ 1387 هيئت وزيران تصويب شده است، براي اقدام معمول به پيوست ارسال مي گردد.
پرويز داودي 	
معاون اول رئيس جمهور

وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي
وزارت بازرگاني ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/ 3/ 1387 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 193986/10762 هـ /ب مورخ 11/ 12/ 1386 تصويب نمود:
اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك، موضوع تصويب نامه شماره 63509/ت32736 هـ مورخ 24/10/1384به شرح زير اصلاح مي گردد:
1ـ بند (3) ماد ه(13) به شرح زير اصلاح مي گردد:
3ـ "پيشنهاد آيين نامه هاي مالي، استخدامي و معاملاتي جهت تصويب در هيئت وزيران"
2ـ در تبصره (2) ماده (13) عبارت " ذيحساب يا مقام مجاز از طرف وي " جايگزين عبارت " يك نفر ديگر به انتخاب هيئت مديره" مي گردد.
2ـ متن زير جايگزين بند (7) ماده (18) مي گردد:
"7ـ كمك از وزارت صنايع و معادن و شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران با رعايت قوانين و مقررات مربوط".
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-