فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره انتشار : نامعلوم	تاريخ روزنامه رسمي :	

قانون نحوه رسيدگي به آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
مصوب 1359/12/03

ماده واحده -

الف - كليه پيشنهادهاي نمايندگان محترم به وسيله هيأت رئيسه به كميسيون تدوين آيين نامه ارجاع خواهد شد كميسيون طي مهلتي كه از طرف هيأت رئيسه تعيين مي شود گزارش خود را تقديم مجلس خواهد كرد .

ب - پنج عضو جديد با انتخاب مستقيم مجلس به كميسيون آيين نامه اضافه خواهد شد .

ج - هنگام تصويب نهايي آيين نامه داخلي درباره موادي كه در مدت مقرر پيشنهاد درباره آنها نرسيده و يا پيشنهادات مورد قبول كميسيون واقع و ملحوظ گردد بدون بحث رأي گيري مي شود .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده كه يك فوريت آن در جلسه بيست و نهم دي ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه به تصويب رسيده بود در جلسات بيست و نهم بهمن ماه و سوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه به تصويب رسيده بود با حضور شوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-