فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 22354/ت255هـ	شماره انتشار : 13841 	
تاريخ ابلاغ: 08/ 06/ 1371	تاريخ روزنامه رسمي : 25/ 06/ 1371	

هيات وزيران در جلسه مورخ 14/ 4/ 1371 بنا به پيشنهاد شماره 11/6667 مورخ 1/ 5/ 1370 وزارت راه و ترابري ، به استناد ماده واحده قانون « اجازه تصويب اساسنامه شركتها حمل و نقل » - مصوب 1369 - اساسنامه شركت حمل و نقل بين المللي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه شركت حمل و نقل بين المللي جمهوري اسلامي ايران »
مصوب 14/ 04/ 1371

ماده 1 - شركت سهامي حمل و نقل بين المللي جمهوري اسلامي ايران ، وابسته به وزارت راه و ترابري كه از اين پس شركت ناميده مي شود، طبق قانون تجارت و قوانين و مقررات به شركت هاي دولتي و اين اساسنامه اداره مي شود.

ماده 2 - شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است .

ماده 3 - موضوع شركت : اعمال نظارت و انجام امور مربوط به حمل و نقل قسمتي از كالاهاي صادراتي و وارداتي كشور .

ماده 4 - مدت شركت از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود مي باشد .

ماده 5 - مركز اصلي شركت ، تهران است و با تصويب مجمع عمومي مي تواند در نقاط مختلف داخل و خارج از كشور شعبه يا نمايندگي ايجاد نمايد.

تبصره - ايجاد شعبه ها و نمايندگيها موكول به طي مراحل يپش بيني شده در بند ( ج ( ماده ( 9 ( اساسنامه مي باشد .

ماده 6 - سرمايه شركت به ميزان پنج ميليارد ( 000/000/000/ 5 ( ريال است كه به پنجاه هزار سهم يكصد هزار ريالي تقسيم شده و كليه سهام آن متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد . وزارت راه و ترابري وسازمان برنامه و بودجه موظفند درزمينه تامين سرمايه شركت اقدام لازم را معمول نمايند .

فصل دوم - اركان شركت

ماده 7 - اركان شركت شامل موارد زير مي باشد : 
1 - مجمع عمومي 
2 - هيات مديره 
3 - مدير عامل 
4 - بازرس ( حسابرس )

ماده 8 - مجمع عمومي مركب از اشخاص زير مي باشد: 
1 - وزير راه و ترابري 
2 - وزير امور اقتصادي و دارايي 
3 - وزير بازرگاني 
4 - وزير كشاورزي 
5 - سرپرست سازمان برنامه و بودجه

تبصره 1 - رياست مجمع با وزير راه و ترابري مي باشد.

تبصره 2 - در غياب اعضاي مجمع عمومي ، معاونان آنها با معرفي نامه در جلسه ، شركت مي نمايند.

ماده 9 - وظايف مجمع عمومي به شرح زير مي باشد :

الف - رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد گزارشهاي هيات مديره ، تعيين و تصويب خط مشي كلي ، برنامه عمليات و بودجه سالانه شركت .

ب - رسيدگي و تصويب گزارش سالانه ، ترازنامه و حساب سود و زيان شركت با توجه به گزارش هيات مديره و بازرس ( حسابرس ( شركت .

ج - رسيدگي و تصويب تشكيلات و آيين نامه هاي استخدامي و در صورت لزوم تجديد نظر در آنها ، در حدود مقررات استخدامي شركتهاي دولتي با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور .

د - بررسي و تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شركت با رعايت مقررات مربوط و با تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي .

هـ - اتخاذ تصميم در مورد تاسيس شعبه ها يا نمايندگي در داخل و خارج كشور.

و - انتخاب يا عزل اعضاي هيات مديره و مديرعامل ، همچنين تعيين حقوق ، مزايا و پاداش آنها با پيشنهاد رئيس مجمع .

ز - رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد سرمايه گذاري ، مشاركت ، اخذ وام و تحصيل اعتبار از بانكها و ساير موسسه ها با رعايت مقررات مربوط .

ح - اتخاذ تصميم نسبت به سود ويژه ، اندوخته قانوني ذخيره مطالبات مشكوك الوصول و لاوصول شركت بنا به پيشنهاد هيات مديره .

ط - اتخاذ تصميم درباره افزايش يا كاهش سرمايه شركت .

ي - اتخاذ تصميم در مورد ارجاع دعاوي به داوري ، همچنين اتخاذ تصميم درموردمصالحه در دعاوي طرح شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

ك - پيشنهاد هر گونه تغيير يا اصلاح د موارد اساسنامه شركت به هيات وزيران .

ل - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور مربوط به شركت كه در اساسنامه ذكر نشده و طبق قانون در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد .

ماده 10 - جلسه هاي مجمع عمومي به طور عادي سالي دوبار - بار اول حداكثر تا پابان تيرماه به منظور رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت ، و بار دوم در نيمه دوم سال براي رسيدگي و تصويب بودجه ، برنامه سال بعد و ساير مسايل كه در دستور جلسه ها قرار گيرد - به دعوت رئيس مجمع تشكيل مي شود .

تبصره 1 - مجمع عمومي ممكن است به طور فوق العاده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع و امور مربوط به شركت ، به دعوت رئيس مجمع يا به تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي يا رئيس هيات مديره يا هيات مديره يا بازرس ( حسابرس ( از طريق رئيس مجمع با دعوت كتبي و ذكر علت تشكيل شود .

تبصره 2 - دستور جلسه در دعوتنامه ذكر مي شود و مدارك مربوط به دستور جلسه به ضميمه دعوتنامه با ذكر تاريخ و محل تشكيل جلسه حداقل ( 10 ( روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضا مجمع ، ارسال مي گردد .

تبصره 3 - اعضاي هيات مديره و بازرس ( حسابرس ( حق حضور در مجامع عمومي را دارند ، ولي حق راي نخواهند داشت .

تبصره 4 - جلسه هاي مجمع عمومي با حضور بيشتر اعضا رسميت مي يابد و تصميمهاي آن با بيشتر آراي اعضاي مجمع عمومي معتبر مي باشد.

تبصره 5 - تصميمهاي هر جلسه مجمع عمومي در صورت مجلس درج و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه رسيده ، جهت اجرا به هيات مديره ابلاغ مي شود .

ماده 11 - تركيب هيات مديره شركت ، شامل معاون حمل و نقل جاده اي وزارت راه و ترابري و چهار نفر عضو مي باشد كه به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي شركت براي سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .

تبصره 1 - از چهار عضو هيات مديره ، سه نفر به عنوان اعضاي موظف و يك نفر به عنوان عضو غير موظف ، انتخاب و پيشنهاد مي شود.

تبصره 2 - رياست هيات مديره به عهده معاون حمل و نقل جاده اي وزارت راه و ترابري مي باشد.

تبصره 3 - مدير عامل شركت از بين اعضاي هيات مديره به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي انتخاب مي شود.

تبصره 4 - جلسه هاي هيات مديره حداقل دوبار در ماه و با حضور بيشتر اعضا رسميت مي يابد و تصميمها با سه راي موافق معتبر است .

تبصره 5 - هيات مديره يك نفر را به عنوان منشي انتخاب مي نمايد تا تصميمهاي هيات مديره را در دفتر مخصوص ثبت نمايد و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه برساند.

تبصره 6 - يكي از اعضاي انتخابي بايد داراي تجربه لازم در امور مالي باشد.

ماده 12 - هيات مديره شركت مجري مصوبه هاي مجمع عمومي براساس مقررات اين اساسنامه مي باشد و داراي اختيارهاي زير است :

الف - اجراي مصوب ه ها و تصميمهاي مجمع عمومي .

ب - تهيه بودجه ، برنامه سالانه ، حساب سود و زيان و ترازنامه شركت براي تسليم به مجمع عمومي .

ج - تهيه طرح تشكيلات و آيين نامه هاي استخدامي ، مالي ، معاملاتي و اصلاحهاي مربوط و ارايه آن به مجمع عمومي ، جهت اتخاذ تصميم لازم .

د - رسيدگي و اخذ تصميم درباره كليه پيشنهادهاي اعضاي هيات مديره و بازرس يا حسابرس براي حفظ حقوق شركت كه طبق مقررات و صلاحيت هيات مديره مي باشد .

هـ - نظارت بر اجراي برنامه هاي جاري براساس خط مشي و هدفهاي شركت و تهيه و تصويب آيين نامه هاي داخلي مورد نياز شركت .

و - ارايه طرحها و پيشنهادهاي لازم در خصوص سرمايه گذاري ، مشاركت ، اخذ وام و تحصيل اعتبار از بانكها و ساير موسسه ها به مجمع ، جهت اتخاذ تصميم لازم .

ز - تهيه و پيشنهاد طرحهاي لازم براي حل مسايل مربوط به بهبود و يپشرفت امور شركت به مجمع عمومي ، جهت اتخاذ تصميم لازم .

ح - اتخاذ تصميم نسبت به خريد و فروش اموال منقول شركت ، همچنين اجازه و استيجار اموال و اماكن مورد نياز و تخريب يا نوسازي ساختمانها و تاسيسات شركت در حدود آيين نامه معامله هاي شركت .

ط - افتتاح حساب در بانكها و معرفي امضاهاي مجاز - با در نظر گرفتن ماده ( 31 ( قانون محاسبات عمومي كشور .

ي - تعيين حق مشاوره براي مشاوران مورد نياز شركت در هر موضوع ، بارعايت مقررات مربوط .

ك - بررسي و ارايه پيشنهادهاي لازم در خصوص تاسيس شعبه ها يا نمايندگيهاي مورد نياز شركت در داخل و خارج كشور، به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم لازم .

ل - ارايه پيشنهادهاي مربوط به هر گونه تغيير يا اصلاح در مورد اساسنامه شركت به مجمع عمومي .

ماده 13 - مديرعامل شركت بالاترين مقام اجرايي شركت مي باشد و داراي اختيارهاي كامل جهت اداره امور عمومي و اجرايي شركت است . وي داراي وظايف و اختيارهاي زير نيز مي باشد :

الف - اجراي مصوبه ها و تصميمهاي مجمع عمومي و هيات مديره و انجام كليه امور اداري ، استخدامي و اجرايي شركت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاد اساسنامه ، آيين نامه ، مقررات شركت و ساير مقررات مربوط .

ب - اتخاذ تصميم راجع به امور مربوط به استخدام و عزل و نصب مستخدمين ، طبق آيين نامه استخدامي .

ج - نظارت بر حسن اجراي مفاد اساسنامه ، آيين نامه ، مقررات و بودجه شركت .

د - امضاي نامه ها و قراردادها ، انجام معامله ها و صدور اجازه پرداخت در حدود مصوبه هاي هيات مديره .

هـ - كليه چكها و اسناد تعهدآور شركت در مركز شركت به امضاي مدير عامل يا يكي از اعضاي هيات مديره به اتفاق ذي حساب شركت و در شعبه ها به امضاي رئيس شعبه يا نماينده منتخب مدير عامل به اتفاق عامل ذي حساب شركت ، معتبر مي باشد .

و - نمايندگي شركت در كليه مراجع رسمي در مراحل قضايي با حق تعيين وكيل يا حق توكيل غيره .

ز - پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه شركت به مجمع عمومي پس از تاييد هيات مديره .

ح - پيشنهاد در مورد سرمايه گذاري و مشاركت با بخش خصوصي ، عمومي و موسسه هاي خارجي به هيات مديره .

ط - تنظيم و ارايه گزارشهاي مالي عملكرد ساليانه به هيات مديره براي طرح در مجمع عمومي .

تبصره 1 - مدير عامل مي تواند قسمتي از اختيارهاي خود را با مسووليت خود به هر يك از اعضاي هيات مديره يا روساي شعبه ها و نمايندگيهاي شركت تفويض نمايد .

تبصره 2 - در صورت پايان يافتن دوره تصدي مدير عامل و هر يك از اعضاي هيات مديره ، اقدامهاي آنها براي اجراي مفاد اين اساسنامه تا تعيين مديران جديد ، نافذ و معتبر بوده ، قدرت اجرايي خواهد داشت .

ماده 14 - جهت انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي شركت ، سازمان حسابرسي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان بازرس ( حسابرس ( شركت تعيين مي گردد .

ماده 15 - بازرس ( حسابرس ( حق مداخله در امور جاري و اجرايي شركت را ندارد و نبايد اقدامهاي او در اجراي وظايف ، مانع جريان كارهاي شركت شود ولي بازرس ) حسابرس ( مي تواند در هر زمان براي انجام وظايف خود به دفترها ، پرونده ها و اسناد شركت مراجعه نمايد . در اين هنگام شركت موظف مي باشد كليه اسناد ، مدارك و اطلاعات مورد نياز را در اختيار بازرس ) حسابرس ( قرار دهد .

ماده 16 - سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال پايان مي يابد .

ماده 17 - صورتهاي مالي شركت كه شامل اقلام ترازنامه ، صورت حساب سود و زيان ، صورت تغييرات در وضعيت مالي شركت به انضمام توضيحات و يادداشتهاي همراه مي باشد ، بايد حداكثر تا پايان خردادماه هر سال توسط هيات مديره شركت به بازرس ( حسابرس ( ارايه شود .

ماده 18 - هيات مديره مكلف است ده درصد % ) 10 ( از سود سالانه شركت را به به عنوان اندوخته قانوني منظور نمايد تا زماني كه اندوخته مزبور ، معادل سرمايه ثبت شده شركت گردد . در صورتي كه سرمايه شركت افزايش يابد ، كسر ده درصد % ) 10 ( ادامه خواهد يافت تا وقتي كه اندوخته قانوني معادل سرمايه شود .

ماده 19 - شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي ، حداكثر تا پنج درصد ( %5 ( از سود ويژه سالانه را به عنوان اندوخته احتياطي منظور نمايد . تبصره - در صورت لزوم ، اندوخته احتياطي را با رعايت مقررات و تصويب مجمع عمومي مي توان به حساب سرمايه منظور نمود .

تبصره - در صورت لزوم ، اندوخته احتياطي را با رعايت مقررات و تصويب مجمع عمومي مي توانبه حساب سرمايه منظور نمود .

ماده 20 - شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع اين اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط مي باشد و در كليه موضوعهايي كه در اين اساسنامه يپش بيني نشده است ، طبق مقررات قانون تجارت و قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي عمل نمايد .

ماده 21 - انحلال شركت منحصراَ ، با رعايت قوانين مربوط ، مجاز بوده و هر گونه تغيير يا اصلاح در مفاد اساسنامه با هيات وزيران مي باشد .

اين تصويب نامه به موجب شماره 3583 مورخ 1/ 6/ 1371 شوراي محترم نگهبان مورد تاييد شوراي ياد شده قرار گرفته است .

معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-