فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 421
تاريخ: 1359/9/11
شوراي عالي قضايي‌
عطف بنامۀ شماره 7727/ش ـــ مورخ 1359/9/6:
موضوع سؤال در شوراي نگهبان مطرح و بشرح زير اظهار نظر گرديد:
وظيفه وزير دادگستري برقراري رابطه بين قوه قضائيه با قوه مجريه و مقننه است و عهده‌دار مسئوليت اين وظيفه و وظايف مشترك با هيئت وزيران ميباشد و در امور تشكيلاتي دادگستري مانند: اداره امور مالي، كارگزيني، خدمات و پزشكي قانوني، وظيفه و مسئوليتي ندارد و اين امور بعهده شورايعالي قضايي ميباشد.

شوراي نگهبان‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-