فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 7431
تاريخ: 24/ 11/ 1361
رياست كل محترم ديوان عدالت ادارى
عطف به نامه شماره 10194/ 1 ش/41 مورخ 6/ 11 /61؛ تبصره 3 ماده 91 و ماده 92 آيين‏نامه مجمع عمومى مشترك بانكها از نظر انطباق با موازين شرعى در جلسه فقهاى شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت و بدين شرح اظهار نظر شد:
«اگر قرارداد استخدام به استثناى كسور بازنشستگى باشد و دولت يا بانك دولتى مستقلاً طبق قانون مبلغى را متناسب با حقوق كارمند براى او ذخيره نمايد كه طبق شرايطى به او پرداخت نمايد اشكال ندارد.»
دبير شوراى نگهبان
لطف‏اللّه‏ صافى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-