فايل ضميمه :
        اساسنامه سازمان فوريت‌هاي پيش‌بيمارستاني اورژانس كشور

اساسنامه فوق الذكر به استناد بند «ب» ماده (72) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر تأسيس سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور به تصويب هيأت وزيران رسيده است. نكته اي كه در خصوص اين اساسنامه قابل ذكر است، اختيار اين سازمان در تعليق يا لغو مجوز تأسيس مراكز ارايه دهنده خدمات آمبولانس و فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس مي باشد (بند «7» ماده 3). از آنجا كه هيچ ضابطه‌ي قانوني در خصوص اين امر وجود ندارد، لذا اعطاي چنين اختياري به سازمان مزبور، از حيث مشخص نبودن ضوابط آن محل ابهام است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-