فايل ضميمه :
        رسيدگي به لايحه آيين دادرسي كيفري اعاده شده از سوي شوراي نگهبان.

ماده 42 : بازجوئي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ ... .
بررسي: اطلاق لزوم استفاده نمودن از ضابطان آموزش ديده زن از جهت شمول نسبت به مواردي كه شخص بازجو شونده مذكر نزديك به زمان بلوغ مي‌باشد خلاف مذاق شرع و خلاف مصلحت مي‌باشد و شمول نسبت به اين‌گونه موارد هر چند مخالف احكام الزاميه شرعيه نمي‌باشد لكن خلاف احكام اخلاقيه مي‌باشد.
همچنين نظر يكي از اعضاء اين بود كه الزام به استفاده نمودن از زنان ضابط - به خاطر لزوم محاذير شرعيه- خلاف‌شرع مي‌باشد.

ماده 100 ، تبصره 2 : ... .
بررسي: مطالب و مداركي كه اطلاع شاكي از آن ممنوع و حرام است اختصاص به مصاديق مذكور در اصلاحيه مجلس ندارد و لذا اطلاق اشكال شوراي محترم نگهبان به قوت خود باقي است.

ماده 100 ، تبصره 3 : شاكي بايد از انتشار مطالب و ... .
بررسي: لفظ « و » زائد بوده و مناسب است حذف گرديده تا عبارت مانند ذيل اشكال شوراي محترم نگهبان « ... در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه» گردد.

توضيح اين‌كه در اين جلسه تا ماده 255 اصلاحي بحث شد و اشكالات شرعيه آن بررسي شد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-