فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 71450
تاريخ: 1359/12/10
بسم الله الرحمن الرحيم
ساحت مقدس مجلس شوراي اسلامي
شوراي محترم نگهبان‌
بطوريكه استحضار دارند طبق اصل هشتادم  قانون اساسي: گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد. از مفاد اين اصل چنين استنباط ميشود كه اخذ و پرداخت وامها و كمكهاي يك دستگاه دولتي به دستگاه ديگر دولت مشمول اين اصل نميشود چون مطابق اصل نود و هشتم قانون اساسي تفسير قانون اساسي در صلاحيت آن شوراي محترم است، لذا تمنّي دارد در اين خصوص اعلام نظر فرمايند.
محمد علي رجائي‌
نخست وزير
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-