فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 6431
تاريخ: 20/ 8/ 1365
رئيس كل محترم ديوان عدالت ادارى
عطف به نامه شماره ه / 67 مورخ 16/ 4/ 1365 و پيرو نامه شماره 6181 مورخ 22/ 3/ 1365:
«چون بررسى كل آيين‏نامه در شوراى نگهبان با كثرت مشاغل ميسّر نيست، مقتضى است هر كدام از مواد كه از لحاظ شرعى مورد شبهه است با ذكر جهت آن مرقوم فرماييد تا پاسخ مقتضى داده شود.»
دبير شوراى نگهبان
لطف‏اللّه‏ صافى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-