فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه / 67
تاريخ: 16/ 4/ 1365
محضر محترم فقهاى شوراى نگهبان
با سلام و تحيّت؛
 عطف به نامه شماره 6181 مورخ 22/ 3/ 65، بدين وسيله تصميم متخذه در جلسه مورخ 9/ 4/ 65 هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى را به شرح زير به استحضار مى‏رساند:
با توجه به اينكه نظر فقهاى محترم شوراى نگهبان در خصوص آيين‏نامه‏هاى مورد شكايت به صورت كلى اعلام شده و اجراى نظر مزبور مستلزم تشخيص مصاديق و تطبيق حكم بر موارد است و اين امر در موارد خلاف شرع بنا به مستنبط از ماده 25 قانون ديوان عدالت ادارى خارج از حدود اختيار قانونى هيأت عمومى ديوان به نظر مى‏رسد، لذا از محضر فقهاى محترم خواسته شده همان‏گونه كه در مورد مصوبات مجلس شوراى اسلامى عمل مى‏فرمايند، هر يك از مواد آيين‏نامه اجرايى تبصره ذيل ماده دوم لايحه قانونى احداث ترمينالهاى مسافربرى و نيز ماده يك آيين‏نامه تشكيل شركتهاى مسافربرى موضوع لايحه قانونى مزبور را جزئا يا كلاً مخالف موازين شرع انور مى‏دانند تصريح فرمايند تا اين هيأت بر وفق تكليف قانونى خود نسبت به ابطال موارد مذكور اقدام نمايد.
خواهشمند است، دستور فرماييد نتيجه بررسى و تصميم فقهاى معظم به اين ديوان ابلاغ گردد.
رئيس كل ديوان عدالت ادارى
محمدعلى فيض
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-