فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره : 125756/53750 
تاريخ : 13/10/1395 
بسمه تعالي 
"باصلوات برمحمدوآل محمد" 
شوراي محترم نگهبان 
دراجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست اصلاحيه اساسنامه شركت هاي آب منطقه اي همدان ، لرستان ، ايلام ، مركزي ، خراسان شمالي ، اردبيل ، كهگيلويه وبويراحمد ، گلستان ، بوشهر ، سمنان ، قم ، چهارمحال وبختياري ، زنجان ، كردستان ، قزوين وخراسان جنوبي كه درجلسه 5/10/1395 هيئت وزيران به تصويب رسيده است ، براي اقدام معمول ارسال مي شود . 
اسحاق جهانگيري 
معاون اول رئيس جمهور 


شماره : ت53750هـ 
بسمه تعالي
"باصلوات برمحمدوآل محمد" 
وزارت نيرو 
هيئت وزيران درجلسه 5 /10/ 1395به پيشنهادشماره 100/ 20 /36361 /95 مورخ 22 /8/ 1395وزارت نيروبه استنادماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختياراصلاح اساسنامه سازمان ها ، شركت هاوموسسات دولتي ووابسته به دولت مصوب 1377-تصويب كرد : 
متن زيربه عنوان ماده (26)به اساسنامه شركت هاي آب منطقه اي همدان ، لرستان ، ايلام ، مركزي ، خراسان شمالي ، اردبيل ، كهگيلويه وبويراحمد ، گلستان ، بوشهر ، سمنان ، قم ، چهارمحال وبختياري ، زنجان ، كردستان ، قزوين وخراسان جنوبي ، موضوع تصويب نامه هاي شماره 35144/ت33095هـــ ، 
شماره 35145/ت33095هــــ ، شماره 35146/ت33095هـــ ، شماره 35147/ت 33095 هـــ ، شماره 35148/ت33095هـــ ، شماره 35149/ت33095هـــ ، شماره 35152/ت33095هــــ ، شماره 35157/ت33095هـــ ، شماره 35174/ت33095هـــ ، شماره35183/ت33095هـــ ، شماره 35184/ت33095 هــــ ، شماره 35185 /ت33095 هـــ ، شماره 35192/ت33095 هـــ ، شماره 35199/ت33095 هــــ ، شماره 35205/ت33095 هـــ وشماره 35208/ت33095 هـــــ مورخ 15/6/1384 اضافه مي شود . 
ماده 26-درصورت انقضاي مدت مديريت عامل ، اقدامات وي تاتعيين مديرعامل جديدنافذومعتبربوده وقدرت اجرايي خواهدداشت . 
اين متن به موجب نامه شماره        مورخ       شوراي نگهبان تأييدشده است . 
اسحاق جهانگيري 
معاون اول رئيس جمهور
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-