فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي قشم مصوب 17‏/12‏/1393

درباره‌ي اساسنامه هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد بند (ب) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372، «اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي قشم» را بنا به پيشنهاد شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه‌ي مورخ 17‏/12‏/1393 هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 159204‏/51597 مورخ 17‏/12‏/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 19‏/1‏/1394، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 212‏/102‏/94 مورخ 26‏/1‏/1394 به هيئت وزيران اعلام كرد. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 17‏/12‏/1393 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 19‏/1‏/1394 هيئت وزيران در جلسه 17‏/12‏/1393 به پيشنهاد شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ب) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372- {1} تصويب كرد: متن زير جايگزين ماده (4) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي قشم،{2} موضوع تصويب‌نامه شماره 20119‏/ت 55ك مورخ 26‏/4‏/1373 مي‌شود: ماده 4- سرمايه سازمان: سرمايه سازمان دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال است كه از محل آورده‌هاي غير نقدي (زمين و تأسيسات) سازمان تقويم مي‌شود. سرمايه سازمان كلاً متعلق به دولت بوده و منقسم به دو ميليون (2.000.000) سهم يك ميليون (1.000.000) ريالي مي‌باشد. ديدگاه عدم مغايرت هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند. نظر شوراي نگهبان اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد. نظر نهايي شوراي نگهبان مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي قشم، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ==================================================================== 1. ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/ 6/ 1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- هيئت وزيران مسئوليت: الف- تصويب آيين‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليت‌هاي هر منطقه ب- تصويب اساسنامه سازمان و شركت‌هاي تابعه. ج- ...». 2. ماده (4) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي قشم مصوب 31/ 3 /1373هيئت وزيران (ابلاغي 26/ 4/ 1373): «ماده 4- سرمايه سازمان: سرمايه سازمان يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريـال است كه از محل آورده‌هاي غير نقدي (زمين و تأسيسات) سازمان تقويم مي‌شود. سرمايه سازمان كلاً متعلق به دولت بوده و منقسم به يكصد هزار (100.000) سهم يك ميليون (1.000.000) ريالي است.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-