فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تفسير مجلس شوراي اسلامي راجع به ماده يك قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندانپزشگان و داروسازان
مصوب 1360/08/19
تبصره مادة 1 قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندانپزشكان و داروسازان مصوب 1360 ، 3 ، 4صراحت دارد كه فقط كسانيكه داراي پروانه دائم پزشكي ميباشند ، از شمول قانون مستثني بوده و لاغير . 

تفسير قانوني فوق در جلسه روز سه شنبه نوزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و شصت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-