فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 27113/ت 321ه	شماره انتشار : 14484 	
تاريخ ابلاغ: 22/ 08/ 1373	تاريخ روزنامه رسمي : 01/ 09/ 1373	

هيأت وزيران درجلسه مورخ 27/ 7/ 1373 بنابه پيشنهاد شماره 5719/د مورخ 12/ 10/ 1372 سازمان اموراداري و استخدامي كشور ، دراجراي تبصره ( 4 ) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي وجهادسازندگي ـ مصوب 1369 ـ وباتوجه به تبصره ( 1 ) ماده ( 5 ) قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي وتشكيلات جهادسازندگي مصوب 1367و دراجراي بند "ب " ماده ( 2 ) مقررات اداري ، مالي ، تشكيلاتي واستخدامي وزارت كشاورزي ـ مصوب 1370 ـ اساسنامه سازمان كشاورزي استان را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه سازمان كشاورزي استان
مصوب 27/ 07/ 1373

ماده 1 ـ سازمان كشاورزي استان كه دراين اساسنامه به اختصار" سازمان " ناميده مي شود ، سازماني است دولتي كه تابع مقررات مالي ، اداري ، استخدامي وتشكيلاتي وزارت كشاورزي وآيين نامه هاي اجرايي و ساير مقررات مربوط به آن بوده و درچهارچوب مفاد اين اساسنامه و تشكيلات مصوب عهده دار انجام امور و وظايف محول شده درمحدوده استان ذي ربط است .

ماده 2 ـ سازمان فقط درمركز هر استان منطبق با تقسيمات كشوري تشكيل مي شود .

ماده 3 ـ سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل است و درچهارچوب مقررات اداري ، مالي ، استخدامي و تشكيلاتي وزارت كشاورزي و قوانين و مقررات مربوط داراي استقلال مالي و اداري است .

ماده 4 ـ رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي سازمان است كه باحكم وزيركشاورزي منصوب مي شود و مسؤوليت حسن انجام اموروحفظ اموال و منافع سازمان و اجراي قوانين و مقررات ذي ربط را برعهده دارد و درارتباط با وظايف و اختيارات محول شده در مقابل وزير كشاورزي پاسخگو است .

تبصره ـ رييس سازمان مي تواند به تشخيص و مسؤوليت خود قسمتي ازاختياراتش را به هريك از معاونان ، مديران و رؤساي واحدها تفويض كند .

ماده 5 ـ نظارت عاليه و هماهنگي دراموركليه واحدهاي شركت ها وسازمان هاي وابسته به وزارت كشاورزي درسطح استان بر عهده رييس سازمان است .

ماده 6 ـ نمودار تشكيلات سازمان براساس پيشنهاد و با هماهنگي آن ، توسط وزارت كشاورزي تهيه و به تاييد سازمان اموراداري و استخدامي كشور مي رسد .

ماده 7 ـ تصويب تشكيلات تفصيلي سازمان براساس اصول و ضوابطي كه به تاييد سازمان اموراداري و استخدامي كشور مي رسد با وزير كشاورزي است .

تبصره ـ تا تصويب ضوابط ياد شده ، تشكيلات تفصيلي سازمان براساس ضوابط و موازين تشكيلاتي و رويه معمول به تاييد سازمان اموراداري و استخدامي كشور مي رسد .

ماده 8 ـ سازمان داراي كد بودجه استاني مستقل است كه هرسال درقانون بودجه منظور شده و طبق مفاد تبصره هاي آن و به طور مستقل دريافت وهزينه مي شود . همچنين سازمان سهم اعتبارات ملي خود را كه به صورت متمركز زير كد وزارت كشاورزي درقانون بودجه درج مي شود ، دريافت وهزينه مي كند .

ماده 9 ـ وظايف سازمان به شرح زير است :

1 ـ تهيه و تدوين خطوط اصلي ، خط مشي ها ، اهداف ، برنامه ها و سياست هاي توسعه كشاورزي باتوجه به وظايف محوله درقالب سياست ها و برنامه هاي مصوب ، همچنين ارايه پيشنهادها و اطلاعات مرتبط با تنظيم برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت به مراجع ذي ربط درسطح استان .

2 ـ بررسي ، تدوين ، تنظيم واجراي برنامه ها ، خط مشي ها ، طرح ها و دستورالعمل هاي مربوط به نظام جامع كشت و بهبود و توسعه هريك از محصولات كشاورزي استان درقالب سياست هاي مصوب بخش كشاورزي .

3 ـ اجراي كامل وهمه جانبه برنامه ها و طرح هاي مختلف آب و خاك و آن قسمت از امورمربوط به زمين كه براساس قوانين ، مصوبات ، آيين نامه ها و دستوالعمل هاي مربوط ، درمحدوده وظايف واختيارات سازمان قرار مي گيرد .

4 ـ انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ ، بهبود و توسعه كمي و كيفي توليدات كشاورزي استان وتامين منافع توليد كنندگان .

5 ـ توليد ، جمع آوري ، طبقه بندي ، پردازش ، نگهداري ، استخراج ، به هنگام سازي و انتشار آمار و اطلاعات مورد نياز براساس طرح ها و مدل هاي مصوب .

6 ـ شناخت و تعيين امكانات واستعدادهاي بالقوه و بالفعل منابع و عوامل توليد كشاورزي استان و مسايل ومشكلات فني واقتصادي واجتماعي مربوط به توزيع ، مديريت و بهره برداري از آنها .

7 ـ مطالعه ، بررسي ، برنامه ريزي ، تهيه ، اجرا و ارزشيابي طرح ها ، برنامه ها ودوره هاي آموزشي و ترويجي مورد نياز كشاورزان وكاركنان درقالب سياست ها و برنامه هاي مصوب .

8 ـ تهيه واجراي طرحهاي تحقيقاتي ، آموزشي و ترويجي براساس خط مشي هاي ابلاغي وزارت كشاورزي .

9 ـ بررسي نظام هاي بهره برداري استان وفراهم كردن موجبات توسعه مناسبترين آنها باتوجه به خصوصيات فرهنگي ، اقتصادي واجتماعي منطقه وحمايت وتجهيز تشكل هاي قانوني توليدكنندگان وخدمات توليد .

10 ـ انجام اقدامات لازم درزمينه استقرار روشهاي مناسب عرضه و تقاضاي توليدات كشاروزي وارايه آمار واطلاعات به هنگام به منابع توليد .

11 ـ انجام اقدامات لازم درزمينه خريد ، بازاريابي ، فروش ، بيمه ( باهماهنگي صندوق بيمه محصولات كشاورزي ) ، نگهداري ، امحا و نظاير آن درخصوص محصولات كشاورزي كه براساس قوانين ، مصوبات ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط ، درمحدوده وظايف واختيارات سازمان قرار مي گيرد .

12 ـ انجام بررسي هاي لازم درمورد برآورد و تشخيص كمي و كيفي كليه نيازهاي تكنولوژيكي استان متناسب باخصوصيات وويژگيهاي بخش كشاورزي وتهيه واجراي طرح هاي مكانيزاسيون وساير برنامه هاي مورد نياز براساس سياست ها وخط مشي هاي ابلاغي .

13 ـ فراهم كردن زمينه هاي لازم براي بهبود وتوسعه صنايع مربوط به جمع آوري ، نگهداري ، تبديل و عمل آوري محصولات غذايي كشاورزي .

14 ـ انجام كليه امورمالي ، حسابداري ، اداري ، رفاهي و خدماتي براساس قوانين و مقررات مربوط ودرمحدوده اختيارات تفويض شده .

15 ـ ابلاغ سهم برنامه اي هريك از واحدهاي تابع سازمان .

16 ـ هدايت ، حمايت ، نظارت وارزشيابي فعاليت هاي جاري و عمراني واحدهاي تابع سازمان .

ماده 10ـ اختيارات رييس سازمان به شرح زير است :

1 ـ تأييد برنامه هاي سالانه ، كوتاه مدت و ميان مدت سازمان ، و پيشنهاد آنها به مراجع ذي صلاح براي تصويب .

2 ـ تاييد بودجه جاري و عمراني سازمان و پيشنهاد آن به مراجع ذي صلاح براي تصويب .

3 ـ ايجاد هماهنگي بين واحدهاي سازمان ها و شركت هاي وابسته به وزارت كشاورزي مستقر درسطح استان وواحدهاي تابع سازمان .

4 ـ شركت درشوراها وساير مراجع تصميم گيري درسطح استان .

5 ـ نظارت برحسن اجراي آيين نامه ها و ضوابط و مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلاتي وزارت كشاورزي .

6 ـ استيفاي منافع و حفظ حقوق سازمان در دادگاه ها و مراجع صالح قضايي وقانوني ، اصالتا" يا به وسيله وكيل با حق توكيل غيردرچهارچوب اختيارات تفويض شده .

7 ـ امضاي قراردادها ، چك ها واسناد تعهدآور سازمان با رعايت مقررات مربوط .

8 ـ عزل و نصب معاونان سازمان و مديران كشاورزي شهرستان ها .

9 ـ پيشنهاد انتصاب مديران وروساي شعب ونمايندگي هاي شركت هاي وابسته به وزارت كشاورزي .

10 ـ صدوراحكام مسؤولان امورمالي و امناي اموال سازمان باتوجه به مقررات اداري ، مالي ، تشكيلاتي و استخدامي وزارت كشاورزي .

11 ـ نظارت برحسن انجام امورومصرف بودجه واعتبارات وانجام هزينه ها .

12 ـ انجام سايروظايف وامور محول شده از سوي وزير كشاورزي .

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 7054 مورخ 11/ 8/ 1373 شوراي محترم نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است .

حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-