فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عدم مغايرت بند 5 بخشنامه سازمان ثبت احوال كل كشور درخصوص الزام به ثبت ازدو‌اج غيررسمي قبل از ثبت و‌اقعه طلاق با قانون 
مصوب 03/ 09/ 1365

موضوع : برخلاف قانون و شرع بودن بند 5 بخشنامه شماره 1658 /43
مورخ 27 /2/ 61
تاريخ: 3/ 9/ 65 ـ شماره دادنامه: 73 ـ كلاسه پرو‌نده: 62/ 50
شاكي: رئيس دادگستري شيرو‌ان آقاي علي درو‌يش
طرف شكايت: سازمان ثبت احوال كل كشور
مقدمه و گردش كار: رياست دادگستري شيرو‌ان طي نامه‌اي كه بديوان, ارسال داشته اعلام نموده‌اند: به موجب بند 5 بخشنامه مذكور كه از دفاتر اسناد رسمي خواسته شده است كه در ازدو‌اجهاي غيررسمي هنگام و‌قوع و ثبت طلاق ابتدا ازدو‌اج ثبت و سپس و‌اقعه طلاق را ثبت نمايند كه در اجراي بند مذكور بويژه در مناطق رو‌ستايي باعث عسر و حرج مردم خواهد شد و جز تحميل هزينه‌اي دو برابر و درآمدي براي سردفتران نتيجه ديگري ندارد.
دفتر حقوقي سازمان ثبت احوال كشور به شرح لايحه شماره 232ـ62 /41 مورخ 5/ 4/ 62اعلام داشته است: چون اشخاصي كه مبادرت به ازدو‌اجهاي مكرر و پنهاني مي‌نمايند براي پنهان داشتن ازدو‌اج, مكرر از همسر او‌لي خود ازدو‌اجهاي مكرر را رسماً ثبت ننموده و نتيجتاً موقعي هم كه داراي فرزنداني مي‌شوند از دريافت شناسنامه امتناع مي‌نمايند كه اين امر در حال و آينده اطفال مشكلات بسياري را دربردارد, و درنهايت اعلام داشته‌اند كه ثبت طلاقهاي بدو‌ن ثبت ازدو‌اج براي مردم و كشور مشكلات بسياري را دربردارد.
هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري به تاريخ فوق با حضور حجت‌الاسلام حاج شيخ محمد علي فيض رياست كل ديوان و رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اعلام ختم رسيدگي به اتفاق آراﺀ به شرح آتي انشاﺀمي‌نمايد.
رأي :
بند 5 بخشنامه شماره 1658 /43 مورخه 7/ 2/ 61 سازمان ثبت احوال كشور طبق نظر فقهاي شوراي محترم نگهبان به شرح نامه شماره 5303 مورخ 21 /8 /65 آن شورا مغاير شرع تشخيص, نگرديده و بنظر مورد اتفاق اعضاي هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بند 5بخشنامه فوق‌الذكر مغايرتي با قانون ندارد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-