فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 84/30/14392
تاريخ: 1384/11/1
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه­هاي شمارۀ 196927/ 258 مورخ 1384/10/17 و شمارۀ 160234/ 258 مورخ 1384/8/21 و شمارۀ 6956 مورخ 8/2/1383 و پيرو نامه­هاي شمارۀ 14346/30/84 مورخ 25/10/1384() و شمارۀ 13857/30/84 مورخ 28/8/1384 و شمارۀ 7400/30/83 مورخ 27/2/1383 و شمارۀ 7335/30/83 مورخ 17/2/1383؛ «لايحه مبارزه با پولشويي» كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهاردهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 28/10/1384 شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1ـ اصلاح به عمل آمده در بند (الف) ماده (7) رافع اشكال شوراي نگهبان نمي­باشد و اشكال قبلي شوراي نگهبان كماكان بقوت خود باقي است.
2ـ نظر به اينكه در بند (ب) ماده (7) هيچگونه اصلاحي به عمل نيامده است، اشكال قبلي شوراي نگهبان كماكان بقوت خود باقي است.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-