فايل ضميمه :
        اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور

مقدمه
اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند (ب)‌ماده (187) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389 - در جلسه مورخ 30/ 7/ 1391 به تصويب هيأت وزيران رسيد، در راستاي اجراي اصل 85 قانون اساسي جهت انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال گرديد. شوراي نگهبان براساس نامه 48943/ 30/ 91 مورخ 2/ 10/ 1391، اين اساسنامه را با اين ابهام كه آيا اين اساسنامه مالكيت قانوني و شرعي اشخاص را تحت تأثير قرار مي‌دهد يا خير، جهت رفع ابهام به هيأت وزيران ارجاع داد. هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/ 11/ 1391 اساسنامه را اصلاح نموده و جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال داشت.

نظر مشورتي
- باتوجه به اصلاح به عمل آمده به نظر ابهام مذكور رفع شده است.

تذكر:
در بند (ب) ماده (1) اين اساسنامه با توجه به اينكه مطلق واژه «خليج» بعد از عبارت «خليج فارس و يا ...» آمده است، جهت جلوگيري از سوء تعبير بايد آن را به عبارت «هر خليج ديگري» تغيير داد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-