فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 23618/ت288هـ	شماره انتشار : 13859 	
تاريخ ابلاغ: 31/ 06/ 1371	تاريخ روزنامه رسمي : 15/ 07/ 1371	

هيات وزيران در جلسه مورخ 25/ 5/ 1371 بنا به پيشنهاد شماره 2318/100 مورخ 13/ 5/ 1371 وزارت پست و تلگراف و تلفن و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به استناد تبصره ماده واحده قانون « تأسيس مركز سنجش از دور ايران » - مصوب 1370ـ اساسنامه مركز سنجش از دور ايران را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه مركز سنجش از دور ايران »
مصوب 25/ 05/ 1371

فصل اول ـ كليات

ماده 1ـ مركز سنجش از دور ايران ـ كه در اين اساسنامه به اختصار مركز ناميده مي شود شركت سهامي دولتي است كه به موجب ماده واحده قانون « تأسيس مركز سنجش از دور ايران » تشكيل مي شود و براساس قانون ياد شده اين اساسنامه مقررات مالي معاملاتي و استخدامي خود ، مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و در موارد سكوت ، طبق قانون تجارت اداره مي شود .

ماده 2ـ مركز داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي مي باشد و مدت آن نامحدود است .

ماده 3ـ موضوع فعاليت مركز ، تهيه ، توليد ، فروش و توزيع اطلاعات ماهواره اي و روشهاي ديگر - اعم از خام و پردازش شده - از طريق تكنولوژي سنجش از دور با استفاده از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني مربوط براي استفاده كنندگان در داخل و خارج كشور و پژوهش و تحقيق در زمينه هاي آموزش ، ترويج و گسترش فن سنجش از دور ، همچنين طراحي ، ساخت و ارايه تجهيزات و امكانات مورد نياز به شرح آمده در قانون تأسيس مركز مي باشد .

ماده 4ـ مركز اصلي مركز ، تهران است و براي انجام وظايف خود و فراهم نمودن تسهيلات و تجهيزات لازم براي انتقال اطلاعات به استفاده كنندگان مي تواند در هر نقطه از كشورـ ترجيحاً ، مراكز استانهاـ شعبه يا نمايندگي تأسيس يا در صورت لزوم نسبت به انحلال آنها اقدام و امور را به اشخاص حقيقي ـ افراد شاغل يا بازنشسته مركز يا غير آنهاـ و حقوقي به صورت مشاركت يا اجاره يا ساير عقود اسلامي واگذار نمايد .

ماده 5ـ سرمايه اوليه مركز ده ميليارد ( 000/000/000/ 10 ) ريال است كه به يكصد هزار سهم يكصد هزار ( 000/ 100 ) ريالي تقسيم مي شود و كليه سهام آن متعلق به دولت مي باشد . سازمان برنامه و بودجه موظف است در اولين سال پس از تصويب اساسنامه مركز سرمايه ياد شده را در بودجه كل كشور پيش بيني و تأمين كند .

تبصره 1ـ از تاريخ تصويب اين اساسنامه كليه اموال منقول و غير منقول تأسيسات تجهيزات و امكانات ماشيني و كامپيوتري طرح استفاده از ماهواره كه توسط سازمان برنامه وبودجه اجرا شده يا در حال اجراست با كليه حقوق و امتيازات و اعتبارات و امكانات مربوط به مركز منتقل مي شود و سازمان برنامه وبودجه موظف است با هماهنگي وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و پست و تلگراف و تلفن ، ترتيب انتقال و تحويل كليه اموال ياد شده و مانده اعتبارات طرحهاي مربوط را همراه كليه اسناد ، مدارك و قراردادهاي منعقد شده به مركز ، فراهم و تسويه نمايد .

تبصره 2ـ مركز موظف است كليه اموال تأسيسات ، تجهيزات و امكانات ماشيني و كامپيوتري را كه به موجب تبصره بالا به مركز منتقل مي شود مطابق آخرين عملكرد طرحهاي مربوط اطلاعات و مدارك موجود در ذيحسابي و اداره امور مالي سازمان برنامه وبودجه براساس قيمت خريد يا تمام شده در حسابها به عنوان افزايش سرمايه جزو دارايي خود منظور و در موارد مبهم ، طبق تصميم مجمع عمومي مركز عمل نمايد .

فصل دوم ـ اركان مركز

ماده 6ـ اركان مركز عبارتند از : 
مجمع عمومي هيات مديره و مديرعامل بازرس قانوني ( حسابرس )

قسمت اول ـ مجمع عمومي ( نمايندگان صاحب سهم )

ماده 7ـ اعضاي مجمع عمومي عبارتند از : 
وزير پست و تلگراف و تلفن 
وزير امور اقتصادي و دارايي 
وزير كشاورزي 
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 
وزير راه و ترابري 
رييس سازمان برنامه وبودجه 
رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

تبصره ـ رياست مجمع عمومي با وزير پست و تلگراف و تلفن مي باشد .

ماده 8ـ مجمع عمومي عادي دست كم سالي دو بار براي بررسي و تصويب بودجه ، خط مشي و برنامه عمليات و صورتهاي مالي سالانه مركز بنا به دعوت رييس مجمع عمومي تشكيل مي شود .

تبصره ـ مجمع عمومي عادي ، ممكن است به طور فوق العاده براي رسيدگي و تصويب ساير امور و مسايل مربوط به مركزـ به جز آنچه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است - در هر موقع بنا به دعوت رييس يا اعضاي مجمع يا پيشنهاد رييس هيات مديره و مديرعامل يا تقاضاي كتبي بازرس قانوني مركز با ذكر علت يا موافقت رييس مجمع تشكيل شود .

ماده 9ـ جلسه هاي مجمع عمومي با شركت دست كم پنج نفر از اعضا يا نمايندگان آنان با حضور رييس مجمع رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آرا كه شامل رأي رييس مجمع نيزمي باشد ، معتبر است .

تبصره 1ـ تشكيل جلسه هاي مجمع عمومي با دعوت كتبي به عمل مي آيد . دستور جلسه بايد دست كم ده روز قبل از تشكيل جلسه ، به ضميمه اسناد و مدارك مربوط ، براي اعضاي مجمع ارسال شود .

تبصره 2ـ اعضاي هيأت مديره و مدير عامل مركز مي توانند در جلسه هاي مجمع عمومي بدون حق رأي حضور داشته باشند .

ماده 10ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير مي باشد : 
الف : بررسي و تصويب خط مشي و بودجه و صورتهاي مالي سالانه مركز . 
ب ـ تصميم گيري نسبت به گزارش سالانه هيات مديره ، تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت با توجه به گزارش بازرسان . 
ج ـ تصميم گيري نسبت به پيشنهاد هيات مديره راجع به مطالبات لاوصول و ارجاع دعاوي به داوري با توجه به قوانين و مقررات مربوط . 
دـ تصميم گيري نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه بنا به درخواست رييس هيات مديره مركز و تاييد وزير پست و تلگراف و تلفن كه جهت تصويب نهايي به هيات وزيران تقديم مي گردد .

قسمت دوم ـ

الف ـ هيات مديره و مديرعامل

ماده 11ـ هيات مديره مركز از يك نفر رييس كه سمت مديرعامل را نيز بر عهده دارد و دو عضو اصلي و يك عضو علي البدل تشكيل مي شود .

ماده 12ـ رييس اعضاي هيات مديره با به تصويب وزير پست و تلگراف و تلفن براي سه سال انتخاب و منصوب مي شوند . انتخاب مجدد آنان امكانپذير مي باشد .

ماده 13ـ رييس و اعضاي هيات مديره از بين متخصصان و كارشناسان كه تقوا و تعهد اسلامي داشته ، داراي تحصيلات عالي و دست كم سه سال تجربه در امور سنجش از دور با ارتباطات ماهواره اي مي باشند يا از بين متخصصان برجسته و متعهد ديگر كه سوابق مشابهي در مديريت مراكز و شركتهاي دولتي داشته باشد انتخاب مي شوند .

ماده 14ـ رييس و اعضاي هيات مديره بايد به طور موظف و تمام وقت در مركز به خدمت اشتغال داشته باشند و قبول هر نوع شغل موظف يا غيرموظف در خارج از مركز ـ به استثناي تدريس غير موظف ـ براي آنان ممنوع است .

تبصره ـ تدريس اعضاي هيات مديره در دستگاهها و موسسه هاي آموزش عالي به طور محدود فقط با موافقت رييس مجمع بدون اشكال مي باشد .

ماده 15ـ جلسه هاي هيات مديره در هر زمان و دست كم هر پانزده روز يكبار به دعوت رييس هيات مديره يا مديرعامل يا به تقاضاي دو نفر از اعضا تشكيل مي شود و به حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد . تعيين دستور جلسه ها واداره آنها توسط رييس هيات مديره انجام مي گيرد . تصميمات گرفته شده با اكثريت آرا و پس از امضاي رييس جلسه معتبر و قابل اجرا مي باشد .

تبصره ـ در صورت غيبت يكي از اعضاي اصلي ، عضو علي البدل به دعوت رييس هيات مديره با حق راي در جلسه ها شركت مي كند .

ماده 16ـ تصميمهاي گرفته شده ، در هر يك از جلسه هاي هيات مديره بايد پس از امضاي اعضاي حاضر در جلسه ، در سه نسخه تنظيم شده و ظرف پنج روز دو نسخه از آن براي رييس مجمع و بازرس قانوني مركز ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوصي نگهداري شود .

تبصره ـ هيات مديره بايد داراي دفتري باشد كه تمام تصميمها با ذكر نظرهاي اقليت به طور منظم در آن ثبت شود و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه برسد .

ب ـ وظايف و اختيارات هيات مديره

ماده 17ـ هيات مديره براي اجراي وظايف مقرر در قانون تشكيل مركز و مقررات اين اساسنامه و آيين نامه هاي داخلي جهت تامين مقاصد و اهداف مركز جز در موارد صلاحيت مجامع عمومي عاليترين مرجع تصميم گيري مي باشد و داراي اختيارات كامل است .

ماده 18ـ قسمتي از وظايف و اختيارات هيات مديره به شرح زير مي باشد : 
الف ـ اجراي مصوبه ها و تصميمهاي مجمع عمومي . 
ب ـ تهيه و تنظيم برنامه عمليات و خط مشي توسعه و تجهيز مركز همچنين تهيه و تنظيم بودجه و صورتهاي مالي سالانه مركز جهت پيشنهاد به مجمع عمومي . 
ج ـ تهيه و تنظيم سياستها ، آيين نامه ها و مقررات اجرايي و فني مربوط به نظارت بر علوم و فنون سنجش از دور سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي همچنين تهيه و تنظيم لوايح و مقررات مرتبط با سنجش از دور . 
دـ تهيه و تنظيم آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي اداري و استخدامي مركز در چارچوب نظام هماهنگ پرداخت همچنين تنظيم جدولهاي تعرفه ها و نرخهاي خدمات اطلاعات سنجش از دور و سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي . 
هـ - تنظيم سياست ارتباط يا مجامع و اتحاديه هاي جهاني يا منطقه اي مربوط در زمينه مبادله اطلاعات فني و اجرايي در امور سنجش از دور و سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي ، مشاركت در تدوين دستورالعملها و توصيه هاي مربوط و پيشنهاد كليه موارد بالا و به مراجع ذيصلاح . 
وـ بررسي و در صورت لزوم تشكيل واحد آموزشي علوم و تكنولوژي فضايي ، به منظور تحقيق فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي در سطح كشور و منطقه استفاده از امكانات و تجارب علمي و صنعتي مؤسسه ها و سازمانهاي بين المللي ذيربط در جهت بهبود و ارتقاي تكنولوژي سنجش از دور . 
زـ رسيدگي و تصميم گيري نسبت به ساير امور مربوط به مركز كه از طرف رييس يا اعضاي هيات مديره يا به اقتضاي ضرورت ، مطرح شود .

ج ـ وظايف و اختيارات رييس هيات مديره و مديرعامل

ماده 19ـ رييس هيات مديره و مدير عامل ، بالاترين مقام اجرايي و اداري مركز مي باشد و بركليه واحدهاي تابع رياست دارد و مسوول حسن جريان امور حفظ حقوق و منابع و اموال مركز مي باشد . وي بر اداره امور و اجراي مصوبه هاي مجمع عمومي داراي حقوق و اختيارات تام مي باشد . و نزد اشخاص حقيقي و حقوقي و مقامات قضايي و اداري ، نماينده قانوني مركز محسوب مي شود .

تبصره 1ـ رييس هيات مدير و مديرعامل مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به موجب ابلاغ كتبي به هر يك از اعضاي هيات مديره يا مديران ارشد مركز يا شخص ديگري به تشخيص و مسووليت خود تفويض نمايد .

تبصره 2ـ رييس هيات مديره و مديرعامل مي تواند در مواردي كه ضروري بداند ، براي تعقيب و دفاع از دعاوي مركز ، وكيل و داور انتخاب نمايد .

ماده 20ـ رييس هيات مديره و مديرعامل براي اداره امور مركز ، بويژه داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد : 
الف ـ نمايندگي مركز در مقابل كليه مقامات قضايي ، اداري و اشخاص حقيقي و حقوقي . 
ب - اجراي مصوبه ها و تصميمهاي مجمع عمومي و انجام كليه امور اداري و اجرايي مركز . 
ج ـ نظارت بر حسن اجراي مفاد قانون تأسيس مركز و اين اساسنامه و آيين نامه هاي داخلي مركز . 
دـ رسيدگي و تصميم گيري درباره كليه شاغلان و امور اداري ، آموزشي و استخدامي كاركنان طبق قوانين مصوبه هاي مربوط و آيين نامه اداري و مالي و استخدامي مركز . 
هـ - تهيه ، تصويب و پيشنهاد بودجه سالانه برنامه عمليات صورتهاي مالي سالانه و آيين نامه هاي داخلي مركز به رييس مجمع عمومي . 
وـ صدور اجازه استفاده و بهره برداري از اطلاعات ماهواره اي و تحقيقاتي و ساير روشهاي دور سنجي از منابع زميني به موسسه هاي دولتي يا غيردولتي . 
زـ حضور در مجامع تخصصي و بين المللي ذيربط به منظور مبادله اطلاعات علمي ، فني و اجرايي در زمينه سنجش از دور مشاركت در تدوين مقررات و دستورالعملهاي بين المللي مربوط به عنوان نماينده وزير پست و تلگراف و تلفن پس از موافقت و تصويب وزير ياد شده . 
ح ـ اقدام به تمركز وجوه و درآمد مركز در خزانه و صدور دستور پرداخت هزينه عمليات اجرايي مركز و دريافت وجه از خزانه طبق برنامه وبودجه مصوب .

ماده 21ـ كليه قراردادها چكها اسناد و اوراق مالي تعهدآور مركز بايد با رعايت مقررات مربوط ، به امضاي رييس هيات مديره يا قايم مقام وي و ذيحساب و مدير امور مالي مركز برسد .

قسمت سوم ـ بازرس قانوني ( حسابرس )

ماده 22ـ بازرس ( حسابرس ) مركز سازمان حسابرسي مي باشد كه طبق قوانين و مقررات مربوط ، وظايف خود را انجام مي دهد و به رييس مجمع مركز ، گزارش مي دهد .

تبصره - بازرس قانوني حق مداخله در امور اداري و اجرايي مركز را نداشته اقدامات حسابرسي نبايد در هيچ مورد موجب توقف عمليات اجرايي گردد .

ماده 23ـ هر گاه بازرس ( حسابرس ) در جريان رسيدگي و تطبيق عمليات مركز اشتباهات يا تخلفات يا ساير بي ترتيبيها را مشاهده نمايد ، بايد بدواً مورد را جهت اصلاح امور ، رفع اشتباهات رسيدگي و تعقيب متخلفان به مديرعامل مركز اطلاع دهد و در صورت عدم ترتيب اثر ، به رييس مجمع عمومي گزارش نمايد .

فصل سوم ـ امور مالي ( تنظيم حسابها و صورتهاي مالي )

ماده 24ـ سال مالي مركز از اول فروردين هر سال شروع مي شود و آخر اسفند همان سال خاتمه مي يابد ، به استثناي سال اول كه شروع آن تاريخ تأسيس مركز مي باشد .

ماده 25ـ كليه دفترهاي مركز در آخر اسفند ماه بسته مي شد و صورتهاي مالي و گزارش عملكرد سالانه مركز دست كم يك ماه پيش از تشكيل مجمع عمومي بايد پس از تاييد هيات مديره توسط مديرعامل در اختيار بازرس ( حسابرس ) گذارده شود .

ماده 26ـ مركز موظف است از محل سود ويژه سالانه خود به ميان ده درصد ( 10 ) به حساب اندوخته قانوني منتقل نمايد تا اندوخته ياد شده ، معادل سرمايه ثبت شده گردد .

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 3627 مورخ 22/ 6/ 1371 شوراي محترم نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است .

حسن حبيبي 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-