فايل ضميمه :
        

اساسنامه شركت توليد نيروي برق فارس مصوب 27/‏7/‏1393

درباره‌ي اساسنامه هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد بند (5) ماده (18) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 1386، بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و نيرو «اساسنامه‌ي شركت توليد نيروي برق فارس» را در جلسه‌ي مورخ 28/‏12/‏1392 تصويب كرد. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره‌ 25337/‏50393 مورخ 8/‏3/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 18/‏4/‏1393، برخي از مواد آن را مغاير با موازين شرع و در برخي موارد داراي ابهام دانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره‌ 1532/‏102/‏93 مورخ 29/‏4/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد. هيئت وزيران براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در جلسه‌ي مورخ 27/‏7/‏1393 اصلاحات لازم را در اين مصوبه اعمال كرد و مصوبه‌ي اصلاحي را طي نامه‌ي شماره 103636/‏50393 مورخ 9/‏9/‏1393 براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبه‌ي اصلاحي در دستور كار جلسه‌ي مورخ 8/‏11/‏1393 اعضاي شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بحث و بررسي، اعضاي شورا اصلاحات انجام‌شده را رافع ايرادات قبلي دانستند و نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع را به موجب نامه‌ي شماره 3451/‏102/‏93 مورخ 12/‏11/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كردند. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 28/‏12/‏1392 (مرحله نخست) تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 18/‏4/‏1393 هيئت وزيران در جلسه 28/‏12/‏1392 به پيشنهاد مشترك شماره 100/‏20/‏52385/‏92 مورخ 21/‏12/‏1392 وزارتخانه‌هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (5) ماده (18) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي - مصوب 1386- اساسنامه شركت توليد نيروي برق فارس را به شرح زير تصويب كرد: ماده 1- ... * با توجه به اينكه متن اساسنامه‌ي شركت توليد نيروي برق فارس، عيناً همانند متن اساسنامه‌ي شركت توليد نيروي برق رامين بوده، و بر اين اساس، نظرات و استدلال‌هاي مطرح‌شده از سوي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مفاد اين اساسنامه‌ها نيز يكسان بوده است، در اينجا از ذكر مجدّد مباني نظرات و استدلال‌هاي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه‌ي شركت توليد نيروي برق فارس خودداري مي‌كنيم و در اين خصوص، نظر خوانندگان را به مباحث مذكور در ذيل اساسنامه‌ي شركت توليد نيروي برق رامين جلب مي‌نماييم.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-