فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي هوشنگ محمدي به وكالت از شركت شهرك‌هاي صنعتي استان كرمانشاه مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن مواد 12 ، 3 ، 2 تعرفه عوارض محلي، مصوب شوراي اسلامي شهر كرمانشاه در سال1388.

بررسي : وكيل شاكي با تمسك به وجوه متعددي تصويب أخذ عوارض و جريمه مذكور از ناحيه شوراي شهر يا كميسيون 77 شهرداري را خلاف قانون دانسته و بدنبال آن أخذ اين عوارض و جريمه را خلاف شرع و از باب اكل‌مال بالباطل شمرده است و طبعاً اگر عمل شوراي شهر كرمانشاه و كميسيون ماده 77 شهرداري بر اساس قانون باشد أخذ مبالغ مذكور خلاف شرع نمي‌باشد چون تشخيص اينكه عمل مذكور خلاف قانون مي‌باشد برعهده ديوان عدالت اداري است فلذا آن ديوان محترم بايد رسيدگي كرده نظر خود را اعلام نمايد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-