فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 4453
تاريخ: 1364/7/17
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي خامنه‌اي‌ رياست محترم جمهوري اسلامي ايران‌
عطف به نامه شماره 1/4654 مورخ 1364/6/20:
موضوع سؤال در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر مشورتي اكثريت اعضاء شورا به شرح زير اعلام ميشود:
"پس از پايان دوره رياست جمهوري در فاصله معرفي نخست وزير جديد و تعيين تكليف از سوي مجلس شوراي اسلامي دولت سابق مسئوليت اداره امور جاري را عهده‌دار خواهد بود." س
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌

رونوشب:جناب آقاي نخست وزير جهت استحضار.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-