فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:84/30/13545
تاريخ:1384/07/25
بسمه تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
باسلام
پيرو نامه شمارۀ  81/30/2124 مورخ  1381/10/2 درخصوص تبصره الحاقي ماده 29 آيين‌نامه داخلي هيأت دولت، در انتهاي سطر سوم موضوع نامه، كلمه « امور» قبل از كلمه « اجرائي» به علت اشتباه تايپي از قلم افتاده است و عبارت « تفويض اختيار دولت، موضوع اصل (127) قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهور محدود به امور اجرائي است» صحيح مي‌باشد. 

عباسعلي كدخدائي
قائم مقام دبير شوراي نگهبان 

رونوشت:
-روزنامه رسمي كشور پيرو نامه شماره 83/30/9662 مورخ 1383/11/22 جهت اطلاع و اصلاح
-معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري (اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات) جهت اطلاع
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-