فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 5313
تاريخ: 21 /8/ 1365
رياست كل محترم ديوان عدالت ادارى
سلام عليكم؛
عطف به نامه شماره ه/62 /50 مورخ 12 /10 /1364 و 3386 ـ ك ـ ر ـ41 مورخ 12 /10/ 1362 و ه/62/ 50 مورخ 2/ 4/ 1363:
موضوع در جلسه فقهاى شوراى نگهبان مطرح گرديد و به شرح زير اظهار نظر شد:
«الزام سردفتر به خوددارى از ثبت طلاقى كه ازدواج آن ثبت رسمى نشده باشد اشكال شرعى ندارد ولى الزام او بر عدم اجراى صيغه طلاق و دادن سند عادى در صورت مفروضه شرعى نيست. على‏هذا مى‏تواند صيغه طلاق را اجرا نموده و سند عادى بدهد.»
دبير شوراى نگهبان
لطف‏اللّه‏ صافى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-