فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3386 ـ ك ـ ر ـ 41
تاريخ: 12/ 10/ 1362
محضر محترم فقهاى شوراى نگهبان
سلام عليكم؛
 در پرونده 62/ 50 كه در هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى مطرح رسيدگى مى‏باشد اعلام شده كه بخشنامه سازمان ثبت احوال كشور بر خلاف شرع و قانون صادر گرديده و ابطال آن را به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت ادارى خواسته‏اند. خواهشمند است در مورد شرعى بودن يا شرعى نبودن بخشنامه مزبور اعلام نظر فرماييد تا سپس هيأت عمومى ديوان بتواند رسيدگى نمايد. فتوكپى شكايت و بخشنامه مزبور به پيوست تقديم گرديد.
رئيس كل ديوان عدالت ادارى
غلامرضا رضوانى
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-