فايل ضميمه :
        رسيدگي به لايحه حمايت خانواده اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان به مجلس شوراي اسلامي.
ماده 43 : صغير و مجنون را نمي‌توان ... .
بررسي: 1ـ بر اساس نظر حضرت امام خميني«ره» (تحريرالوسيله، كتاب الحجر، مسئله5 و 14) ولايت حاكم شرعي و ولي‌امر- و به تبع آن دادگاه منصوب از طرف ولي‌امر- در فرضي است كه ولي قهري براي صغير و مجنون موجود نباشد و در فرض وجود «ولي» و رعايت مصلحت صغير و مجنون توسط وي، مصلحت انديشي دادگاه وجهي ندارد و اعطاء چنين حقي به دادگاه خلاف نظر حضرت امام خميني«ره» مي‌باشد.
2ـ نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اين ماده از نظر اينكه ولايت مادر در عرض ولايت ولي يا در طول آن مي‌باشد ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر مي‌گردد.

ماده 49 : پرداخت نفقه زوجه كه به تشخيص ... .
بررسي: 1ـ بر اساس ماده (1206) قانون مدني طلب زن طلب ممتاز بوده و مقدم بر ديون غرماء مي‌باشد در حالي كه اين مطلب مخالف نظر حضرت امام خميني«ره» (تحريرالوسيله،كتاب الحجر، القول في المفلس، مسئله7) مي‌باشد. و براساس نظر ايشان طلب‌هاي زوجه با ساير ديون زوج مساوي بوده و بر آن‌ها تقدم و امتيازي ندارد.
2ـ در مصوبه قبلي مجلس مقدار زماني نفقه مشخص شده بوده است و اشكال شوراي محترم نگهبان آن بوده است كه مدت زماني مذكور بايد حسب مورد با توجه به خصوصيات و شأن طرف، توسط قاضي تعيين گردد لكن در مصوبه اصلاحي جديد فقط تعيين مقدار نفقه توسط دادگاه تصويب شده است و مدت زماني مطرح نشده است و لذا ايراد شوراي محترم نگهبان مبتني بر لزوم تعيين مدت زماني به قوت خود باقي است.
توضيح اينكه بر اساس اطلاعات بعمل آمده ساير اشكالات شوراي محترم نگهبان رفع شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-