فايل ضميمه :
        طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.
بررسي: با اصلاح انجام شده اشكال شوراي محترم نگهبان رفع نشده است.
توضيح اينكه در اصلاحات انجام شده هر چند محل تأمين 3درصد (3%) حق بيمه بيكاري كه توسط كارفرما پرداخت مي‌شود مشخص گرديده است الا اينكه اين مطلب ربطي به محل تأمين سهم دولت كه در اين ماده به مقدار يك درصد (1%) مصوب شده است ندارد و محل تأمين سهم دولت مشخص نگرديده و لذا ايراد شوراي محترم نگهبان به قوت خود باقي است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-