فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1007
تاريخ: 14/ 8/ 1369

شوراي محترم نگهبان
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر حبيبي معاون اول محترم رئيس جمهوري
عطف به نامه شماره 94704 مورخ 9/ 8/ 69 در خصوص اصلاح اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران مصوب جلسه 15/ 7/ 69 هيئت وزيران در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
دبير شوراي نگهبان
محمد محمدي گيلاني
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-