فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    تاريخ : 1366/02/03
                                                       شماره: 7/682

دبيرخانه شوراي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي 
خواهشمند است دستور فرماييد تصويري از نظريه فقهاء محترم آن شورا را در خصوص ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك كشور به حوزه معاونت قضائي دادگستري سريعاً ارسال دارند و چنانچه احياناً شوراي نگهبان در اين مورد اظهار نظر نكرده صريحاً اعلام فرماييد.

                                 معاون قضاي و امور اجتماعي دادگستري              
                                            رفيع ناصري
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-