فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:13519 /44692 
تاريخ: 30/ 1/ 1391
اصلاح اساسنامه شركتهاي سهامي آب منطقه­اي 

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصلاح اساسنامه شركتهاي سهامي آب منطقه­اي، كه در جلسه مورخ 20/ 1/ 1391 هيئت وزيران تصويب شده است، براي اقدام معمول به پيوست ارسال مي­گردد.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور
وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/ 1/ 1391 بنا به پيشنهاد شماره 100/ 20/ 18363 مورخ 26/ 2/ 1389 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان­ها، شركت­ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ـ مصوب 1377 ـ تصويب نمود:
ماده (6) اساسنامه شركت­هاي سهامي آب منطقه­اي به شرح زير اصلاح مي­شود:
1-	شركت سهامي آب منطقه­اي آذربايجان غربي (تصويب نامه شماره 119439/ت 37025 هـ مورخ 28/ 7/ 1386)
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (000/ 070/ 916/ 374/ 1) ريال كه به (607/ 491/ 137) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي­باشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-