فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 4676/هـ/‏ب
تاريخ: 1381/11/8
دبير محترم شوراي نگهبان
عطف بنظر شماره 81/30/2124 مورخ 1381/10/2 به آگاهي مي‏رساند با توجه به مجموع استعلامات اينجانب در رابطه با اصل 127 قانون اساسي و نيز با عنايت به مجموع نظرات و پاسخهاي شوراي محترم نگهبان به اين استعلامات، نظر و استنباط حقوقي و قانوني اينجانب از قسمت اخير نظر فوق‏الذكر كه با عبارت «لكن تصويبنامه هيأت وزيران» آغاز و با عبارت «براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد» پايان مي‏يابد آنست كه چنانچه تصويبنامه‏هاي مربوط به تعيين نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس‏جمهوري، اختياري بيش از امور اجرائي بنماينده يا نمايندگان مزبور، اعطاء كرده باشد رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‏بايست مستنداً به قسمت اخير نظر شماره 81/30/2124 مورخ 1381/10/2، قسمت يا قسمتهائي از اينگونه مصوبات را كه ناظر به اعطاء امور غيراجرائي تشخيص مي‏دهد، مغاير با قانون اعلام و مراتب را جهت اصلاح يا لغو قسمت يا قسمتهاي مزبور، به هيأت وزيران منعكس نمايد خواهشمند است مقرر فرمائيد با طرح اين مسأله در يكي از جلسات شورا چنانچه شوراي محترم نگهبان رأي و نظري غير از نظر و استنباط اينجانب به شرح فوق داشته باشد مراتب را اعلام فرمائيد تا وفق آن اقدام شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-