فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

اصلاح اساسنامه شركت‌هاي عمران شهرهاي جديد انديشه، بهارستان، بينالود، علوي، گل‌بهار، عاليشهر، تيس، پرديس، پرند، فولادشهر، مجلسي، رامين، هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران (اميركبير)


جلسه 6/‏8/‏1397


منشي جلسه ـ «اصلاح اساسنامه شركت‌هاي عمران شهرهاي جديد انديشه، بهارستان، بينالود، علوي، گل‌بهار، عالي‌شهر، تيس، پرديس، پرند، فولادشهر، مجلسي، رامين، هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران (اميركبير)»[1]


آقاي مؤمن ـ آقاي كدخدائي، اين اساسنامه كه چيز خاصي ندارد؛ اين را تمام كنيد.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مؤمن، بفرماييد. منظورتان اصلاح اساسنامه است؟


آقاي مؤمن ـ بله، اصلاح اساسنامه را مي‌گويم. فقط چند كلمه به برخي از مواد آن اضافه شده است.


آقاي كدخدائي ـ اساسنامه را داريد؟


آقاي مؤمن ـ هيئت وزيران چند كلمه به برخي از مواد آن اضافه كرده است؛ اين اصلاحات كه چيزي نيست ديگر. فقط كاري كه كرده است همين است: «1- در ماده (14)،[2] عبارت «سه يا» قبل از عبارت «پنج عضو» اضافه مي‌شود.» در نتيجه، اكثريت اعضاي هيئت مديره، سه نفر مي‌شوند.


آقاي كدخدائي ـ بله، بند (1) گفته است عبارت «سه يا» قبل از «پنج عضو» اضافه مي‌شود.


آقاي يزدي ـ «2- در ماده (18)،[3] عبارت «اكثريت اعضا» به عبارت «حداقل سه نفر از اعضا» اصلاح مي‌شود.»


آقاي مؤمن ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه از جهت شرعي، اصلاحي را كه در اين اساسنامه به عمل‌ آمده است خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.


آقاي مؤمن ـ اين اصلاحيه خلاف شرع نيست.


آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين اصلاح اساسنامه را مغاير قانون اساسي هم مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.


آقاي مؤمن ـ ظاهراً از نظر قانون اساسي هم اشكالي ندارد.


آقاي يزدي ـ بنابراين اين اصلاحيه تأييد شد ديگر.


آقاي كدخدائي ـ اصلاً دو تا اساسنامه بود يا يكي بود؟


آقاي يزدي ـ فقط همين اساسنامه بود.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مؤمن، همين يكي بود كه اين هم تأييد شد.[4]=======================================================================[1]. اصلاح اساسنامه شركت‌هاي عمران شهرهاي جديد انديشه، بهارستان، بينالود، علوي، گل‌بهار، عالي‌شهر، تيس، پرديس، پرند، فولادشهر، مجلسي، رامين، هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران (اميركبير) در تاريخ 14/‏5/‏1397 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 64133/‏55619 مورخ 16/‏5/‏1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 6/‏8/‏1397، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 7453/‏102/‏97 مورخ 7/‏8/‏1397 به هيئت وزيران اعلام كرد.[2]. به عنوان نمونه، در ماده (14) اساسنامه شركت عمران شهر جديد انديشه مصوب 3/‏2/‏1393 هيئت وزيران آمده است: «ماده ۱۴- هيئت مديره مركب از پنج عضو اصلي است كه با تأييد مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل‌نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعدي بلامانع است.»[3]. به عنوان نمونه، در ماده (18) اساسنامه شركت عمران شهر جديد انديشه مصوب 3/‏2/‏1393 هيئت وزيران آمده است: «ماده ۱۸- جلسات هيئت مديره حداقل هر پانزده روز يك بار بنا به دعوت رئيس هيئت مديره و يا نايب‌رئيس با حضور اكثريت اعضاء رسميت داشته و تصميمات متخذه با حداقل سه رأي موافق معتبر است.»[4]. نظر شماره 7453/‏102/‏97 مورخ 7/‏8/‏1397 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 64133/‏55619 مورخ 16/‏5/‏1397، اصلاح اساسنامه شركت‌هاي عمران شهرهاي جديد انديشه، بهارستان، بينالود، علوي، گل‌بهار، عالي‌شهر، تيس، پرديس، پرند، فولادشهر، مجلسي، رامين، هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران (اميركبير) مصوب جلسه مورخ چهاردهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/‏8/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-