فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 110852/ت 325ه	شماره انتشار : 13455 	
تاريخ ابلاغ: 29 /08 /1369	تاريخ روزنامه رسمي : 30 /02 /1370	

تصويبنامه راجع به حذف عباراتي از اساسنامه شركت سهامي بيمه آسيا
مصوب 15/ 07 /1369

هيات وزيران در جلسه مورخ 15/7/1369 با توجه به نظريه شوراي نگهبان ( موضوع نامه شماره 3/ 844 مورخ 12 /7/ 1369 آن شوراي ) و به استناد ماده ( 2 ) قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب 1367 تصويب نمود : 
عبارت "همچنين قول سمتهاي غيرموظف در مؤسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي يا شركتها و مؤسساتي كه شركت در آن سرمايه گذاري كرده يا سهيم باشد بمنظور انجام وظايف محوله " از متن ماده ( 22 ) اساسنامه شركت سهامي بيمه آسيا ( موضوع تصويبنامه شماره 115652/ ت 940 مورخ 5 /11 /1368 ) حذف مي گردد .

حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-