فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        ماده واحده مربوط به تامين مبلغ سه ميليارد ريال جهت مصارف ضروري و كمك به مصدومين و جنگ‌زدگان كه در جلسه 5/12/59 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده از نظر شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي نمي‌باشد.
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-